Børne Teater Sammenslutningetn (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST)

13. januar 2012
Overenskomsterne er stort set færdigredigerede og vi forventer, at de underskrives den 19. januar 2012.


15. december 2011
Resultatet af urafstemningen er nu klar ...

90,48% stemte JA til resultatet
9,52 stemte NEJ til resultatet

- hvilket betyder, at resultatet er godkendt.

Lige nu arbejdes der på en færdiggørelse af de endelige tekster og overenskomsten lægges på www.tl.dk, så snart det foreligger. Der vil blive sendt en mail til alle berørte medlemmer, når dette sker.


5. december 2011
Overenskomstresultatet er sendt til urafstemning den 29. november 2011. Stemmesedlerne skal være retur den 12. december 2011.


15. november 2011
BTS/FAST hedder nu TIO - Teatrenes Interesse Organisation.

Udsendelsen til urafstemning vedrørende resultatet af fornyelsen af overenskomsten er blevet forsinket.

Vi mangler nogle tilbagemeldinger fra TIO, som vi gerne vil have på plads inden udsendelsen.

TIO har været lidt pressede på grund af deres fusion, generalforsamling m.v., men har lovet, at vi har deres tilbegemeldinger medio november.

Vi forventer derfor at kunne sende resultatet til urafstemning umiddelbart herefter.


7. juni 2011
Den 3. forhandling fandt sted den 7. juni 2011.

Forhandlingerne er afsluttet og vi er enige om, hvilke ændringer der foretages i overenskomsten.

Dog udestår redigeringsarbejdet, som nu går igang.

Da vi er tæt på sommerferieperioden, vil det ikke være hensigtsmæssigt at sende resultatet til urafstemning blandt alle omfattede af overenskomsten, hvorfor denne afstemning først vil finde sted i oktober 2011.

Resultatet ser i hovedtræk såeldes ud:

Der sker en revision af stillingsbetegnelserne i kategori 1 og 2.
Der fastsættes en minimumsløn i kategori 1 og 2 - i stedet for de fire mulige lønforløb.
Overenskomsten deles i to - en for teknisk personale og en for administrativt personale.
Pensionsbidragene hæves.
Der ændres på bestemmelserne vedrørende fridage.
Overenskomstperioden er 1.7.2010 - 1.7.2014.
Der kan spilles 3 forestillinger samme sted pr. dag á max. 45 min. varighed.


23. marts 2011
Den 2. forhandling fandt sted den 17. marts 2011.

Perterne er enige om at arbejde videre med opdeling af overenskomsten i teknisk personale og administrativt personale.

I den forbindelse arbejdes der ligeledes på forslag om at "afskaffe" de 4 lønforløb for kategori 1 og 2 ansatte. I stedet ser vi på, om der kan fastsættes en minimumsløn - og der skal også ses på hvilke grupper, de 3 kategorier dækker.

Kravene vedrørende fridage er ikke blevet afvist - men kan forhåbentlig indgå i en "samlet pakke" i det endelige resultat.

TL har afvist ændringer i forbindelse med hviletid og fridøgn under turné, da vi finder at reglerne pt. er fleksible nok, hvilket BTS/FAST ser ud til at være enig i.

Der skal udbejdes tekstforslag vedrørende 3 forestillinger á max. 45 minutter samt videoregistrering m.v.

Forslagene udveksles og bearbejdes inden vi mødes til næste forhandling den 7. juni 2011, hvor vi satser på at afslutte forhandlingerne.


16. februar 2011
Den 1. forhandling, hvor parternes krav er udvekslet, gennemgået og uddybet fandt sted den 15. februar 2011.

TL's krav kan du de her.

BTS/FAST's krav foreligger ikke skriftligt, men blev fremført på mødet.

Kravene handler om:

Drøftelse af en opdeling af overenskomsten, således at der opdeles i teknisk personale og i administrativt personale.

Drøftelse af regler vedrørende videoregistrering (finder ikke at reglerne er up to date).

At begrænsningen af helt små forestillinger øges fra 2 forestillinger til 3 forestillinger pr. dag.

Drøftelse af yderligere fleksibilitet på turné - således at mulighederne for at spille "på tværs i landet" forbedres/bedre kan hænge sammen.

Der er en del foreslag/punkter, som begge parter herefter skal overveje og undersøge.

Næste forhandling er aftalt til den 17. marts 2011.


29. december 2010
Fornyelsen af overenskomsten på BTS/FAST-området er ved at komme igang.

Overenskomsten er udløbet 1. juli 2010 og burde naturligvis have været forhandlet og fornyet på det tidspunkt. TEF-udvalget og Teknisk Landsforbund har dog efter anmodning fra BTS/FAST accepteret at udskyde igangsættelsen af forhandlingerne på grund af det arbejde med udformning af forslag til en ny struktur for en ny organisation, som BTS/FAST har igangsat. Udgangspunltet for forslaget er at ende med en egentlig fusion mellem BTS og FAST.

Den 1. forhandling er aftalt til den 15. februar 2011, hvor parternes krav til fornyelsen af overenskomsten præsenteres og gennemgås.

TEF-udvalget har nedsat et forhandlingsudvalg for området, som består af Kim Malmose, formand for TEF-udvalget og ansat ved Odense Internationale Musikteater samt Niels Valentin, Teater Nordkraft. Forhandlingsudvalget vil inden den 1. forhandling behandle, udtage og beslutte hvilke krav, der skal stilles over for BTS/FAST.

Du vil her på siden kunne se, hvilke krav der stilles på dette overenskomstområde og følge med i forløbet af forhandlingerne.