Danske Ark


 

3. maj

Ja til DANSKE ARK overenskomst
Afstemningen om overenskomstresultatet med DANSKE ARK er nu afsluttet, og resultatet var et klart ja fra TL's medlemmer. Stemmeprocenten var 55 og heraf stemte 67% ja, 255 nej og 7% blankt.
 
DANSKE ARK's medlemmer har også stemt ja.
 
Den varslede konflikt er dermed afblæst.
 
Arkitektforbundets og Konstrukforeningens medlemmer har ligeledes stemt ja.
 
Organisationerne går nu igang med at færdiggøre overenskomsterne, og de vil snarest blive udsendt.

18. april

Urafstemning for arkitekter
Afstemningen slutter den 30. april, og resultatet forventes opgjort den 2. maj.


31. marts 2012

Nyt lønsystem på Danske Ark-området
De tre fagforeninger er blevet enige med DANSKE ARK om et helt nyt lønsystem. Begreberne ”løntrin” og ”tillæg” afskaffes, så udgangspunktet fremover er, at man får en samlet fast løn på grundlag af kompetencer, ansvar og opgaver. Samtidig indføres nye rettigheder til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og lønforhandling.
Læs mere


Yderligere materiale om overenskomsten:
Den videre udvikling af lønsystemet
Designerne bliver omfattet af overenskomst
voksenelevløn
Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter
Overblik over overenskomstperioden
Pensionsforhøjelse i DANSKE ARK
Urafstemning og medlemsmøder
Plancer fra medlemsmøder
Det samlede forlig


30. marts 2012

Forlig med Danske Ark om ny overenskomst

Konflikt suspenderet


Natten mellem torsdag den 29. og fredag den 30. marts blev der indgået forlig mellem Danske Ark, Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund om nye overenskomster.


Overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode, og som noget helt centralt der er opnået enighed om et nyt lønsystem. Det nye lønsystem indføres med virkning fra 1. oktober 2012.


Der vil snarest blive udsendt nærmere information om indholdet i forliget, afholdelse af informationsmøder og urafstemning.


Som konsekvens af, at der er indgået forlig, træder den pr. 1. april 2012 varslede konflikt ikke i kraft.

26. marts 2012

Forhandlingerne med Danske Ark går nu ind i en afgørende fase, idet der som bekendt er afgivet konfliktvarsler med virkning fra 1. april.

Det er fortsat forhandlingerne om ændringer i lønsystemet der er det helt centrale.

Parterne er enige om, at vi skal arbejde for at få et lønsystem med mulighed for en (på sigt) langt større grad af individuel løndannelse.

Centralt i forhandlingerne står derfor både selve lønbestemmelserne – lønniveauerne i det nye system - og forhandlingsreglerne, som skal sikre at alle får en ordentlig adgang til at forhandle med deres arbejdsgiver om en løn der passer til kompetencer og opgaver.

Der er i denne uge aftalt forhandlinger både tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Vi tror og håber på, at vi vil nå et resultat i løbet af ugen.

2. marts 2012

Teknisk Landsforbund har sammen med Arkitekt Forbundet og Konstruktørforeningen onsdag 29. februar udvekslet konfliktvarsler med Danske Arkitektvirksomheder. Såfremt parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst senest 31. marts, vil konflikten træde i kraft 1. april 2012.

Parterne forhandler dog stadig, og der er aftalt nye forhandlingsmøder i uge 10.
Der er pt. ikke udsigt til, at forhandlingerne bryder sammen.

Parterne forsøger at finde frem til et nyt lønsystem, hvor arbejdsgiverne får mulighed for at skabe en større spredning i aflønningen.

Samtidig ønsker lønmodtagerorganisationerne klare rammer for, hvordan en mere individuel løndannelse skal finde sted, ligesom det er vigtigt for lønmodtagerorganisationerne, at de allerede ansattes lønvilkår ikke forringes i forhold til deres nuværende niveau. 

 

9. februar 2012

Status på forhandlingerne om nyt lønsystem med Danske Ark.

Forhandlingerne om et nyt lønsystem på Danske Ark området er stadig i proces og alt er fortsat åbent.

Fra organisationernes side har der indtil nu været særligt fokus på at få sikret ordentlige overgangsvilkår, aftaler om lønpolitik på virksomhederne og garantier for, at lønsummen ikke reduceres i et nyt lønsystem.

Der har været afholdt TR-møder i Århus og København. Der er blandt tillidsrepræsentanterne en udbredt bekymring over udspillet fra Danske Ark om et skalaforløb med en lavere start- og slutløn.

Organisationerne er efter møderne med tillidsrepræsentanterne gået i tænkeboks i forhold til en lønmodel der imødekommer arbejdsgivernes forudsætninger og medlemmernes bekymringer.

Der er aftalt nyt forhandlingsmøde med DANSKE ARK den 23. februar2012, hvor fokus bliver på lønskalaerne.
 

20. januar 2012

Forhandlinger om lønsystem skydes i gang

Danske Arks udspil til et nyt lønsystem ligger langt fra Teknisk Landsforbunds forventninger. Vi vil sammen med de øvrige organisationer på området gerne forhandle nye principper, men vil samtidig sikre, at medlemmerne oplever tryghed i lønudviklingen.

Overenskomstforhandlingerne med Danske Ark 2012 er ved at gå i gang. Forhandlingerne skal være afsluttet, så en ny overenskomst kan træde i kraft den 1. april 2012.

Forhandlingerne sker på baggrund af et projektarbejde med arbejdsgiverne igennem hele 2011 med fokus på, hvordan man kan indføre et nyt lønsystem med større vægt på individuel lønforhandling.

Teknisk Landsforbund, Arkitektforbundet og Konstruktørforeningen var til møde med Danske Ark 11. januar, hvor Danske Ark for første gang spillede ud med en skitse til, hvordan en fremtidig lønskala bør se ud.

Danske Ark forestiller sig en væsentlig lavere startløn for alle og et kort skalaforløb, hvor sluttrinnet kommer til at ligge i den lave ende af nuværende skala. Derudover skal der kunne forhandles løn individuelt i langt højere grad med den enkelte medarbejder.

For de faglige organisationer vil der blandt andet være fokus på efteruddannelse, tryghed i ansættelsen, herunder tryghed i forbindelse med overgang til et nyt lønsystem, bedre rettigheder for tillidsrepræsentanter, udvidelse af overenskomsternes dækningsområde og regulering af lønningerne.

Som det ser ud på nuværende tidspunkt ligger parterne meget langt fra hinanden.

Der er aftalt forhandlingsmøde med Danske Ark 22.-24. januar samt den 30. januar 2012.

Teknisk Landsforbund har sammen med AF og TL og aftalt at afholde møder for alle tillidsrepræsentanter i arkitektbranchen den 26. januar og den 31. januar.