Gitas blog


På min weblog kan du bl.a læse om, hvad der sker i TL og følge mine holdninger til situationen på arbejdsmarkedet og de politiske tiltag. Og du er meget velkommen med dine eventuelle kommentarer.

Gita Grüning
Forbundsformand i Teknisk Landsforbund - TLFunktionsløn er også fleksibilitet

Af Gita Grüning d. 8. april 2014 09:25

TL har ved flere af overenskomstforhandlingerne de seneste år sagt nej til arbejdsgivernes ønske om funktionsløn. I år sagde vi ja, fordi det betyder, at flere medlemmer får mulighed for at blive dækket af vores overenskomster.

Det gælder bl.a. gruppen af TL’ere, som i de senere år har mistet deres ret til at være dækket af en TL-overenskomst. De er f.eks. blevet kaldt ”særligt betroede medarbejdere” og fået tilbudt ny titel og en ny kontrakt med funktionsløn og hermed mistet retten til at være dækket af overenskomsten.

TL har også sagt ja til funktionsløn, fordi den - når den forvaltes rigtigt - giver mulighed for et mere fleksibelt arbejdsliv. Du kan i højere grad selv styre din arbejdstid, og du kan blive godt honoreret for din indsats og kompetencer.

Men der er også en række ulemper ved funktionsløn. Du har bl.a. ikke en højeste arbejdstid, og du får ikke betaling for overarbejde. Funktionsløn kræver derfor, at du er god til at manøvrere uden om faldgruber, som kan føre til stress og overbelastning.

Det er derfor meget vigtigt, at du inden, du skriver under på en aftale om funktionsløn, får en grundig drøftelse af din nye kontrakt med din lokale TL-afdeling eller din tillidsrepræsentant. Det er vigtigt med tydelige rammer, så du kan styre tid og arbejdsmængde. Og din øgede fleksibilitet skal selvfølgelig afspejles i din løn.

Har du allerede en kontrakt med funktionsløn, vil jeg gerne opfordre dig til at kontakte din TL-afdeling, så du kan blive skrevet ind i vores overenskomst igen. De nye overenskomstresultater betyder nemlig, at du igen har ret til alle overenskomstfordelene som f.eks. feriefridage, adgang til efteruddannelse via kompetencefonde og pensionsindbetalinger.

I TL arbejder vi for at sikre dig et godt arbejdsliv, og at du får den løn, du fortjener.

Hos os er alle TL’ere nemlig særligt betroede medlemmer.

Husk nu at bruge os.

Med venlig hilsen

Gita Grüning

0 kommentar(er)Overenskomstforhandlingerne 2014

Af Gita Grüning d. 12. marts 2014 14:15

Nu er det op til dig – og forligsmanden!

Så er overenskomstforhandlingerne ude af TL’s hænder. Vi har prøvet at forfølge alle de emner, vi i dialog med dig/jer, har kunnet prioritere, og det meste er gået rigtigt fornuftigt. Hele 90 % af alle overenskomstområder er forligt med en aftale.

Dog er det ikke lykkedes at nå til enighed på tre af TL’s områder, nemlig:

  • Tekniq
  • BYG
  • Dansk Mode & Textil.

 

Disse tre overenskomster skal nu indgå i forligsmandens skitse, som bliver udarbejdet hen over denne weekend og forventes at ligge klar sent søndag aften eller allerførst i næste uge.

Vi har prøvet at rådgive forligsmanden bedst muligt om, hvad vi tror, der er bedst for vores medlemmer, men på grund af fortrolighed, indtil skitsen foreligger, kan vi ikke oplyse mere.

Så snart skitsen er klart, sendes hele materialet til urafstemning – så her er det vigtigt at du stemmer, så vi kan få så tydeligt et resultat som muligt.

Selvom jeg i skrivende stund ikke kender forligsmandens skitse, vil jeg dog gerne allerede nu tilkendegive, at jeg håber du stemmer JA – måske kun et lille, men et ja – til resultat, så at vi kan komme videre.

Glæder mig til at se det samlede resultat –

med venlig hilsen

Gita Grüning


2 kommentar(er)Det nytter…

Af Gita Grüning d. 30. januar 2014 14:15

Fra 1. januar har kontanthjælpsmodtagere kunnet blive sendt i nyttejob. For mig at se, er det helt indlysende, at ledige hjælper til, hvor de kan, hvis det både gavner den ledige selv og det omgivende samfund. For mange ledige handler det om at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det handler om at have noget at stå op til. At have et fællesskab og kolleger. Et nyttejob kan være den hjælp eller det skub, nogle kan have brug for.

Men nyttejobbet skal også give mening for samfundet. Det gør det naturligvis, hvis det bruges som en ekstraordinær indsats. Og der er mange steder, der kan være brug for en hjælpende hånd/en ekstra ordinær indsats. Som eksempler kan nævnes en ekstra lærer i samfundsfag eller som en ekstra hjælp til pedellen på skolen.

Nyttejob må ikke på nogen måde bruges til at erstatte ordinært ansatte - altså skal en arbejdsgiver ikke kunne erstatte ordinært ansatte med nyttejobspersoner.

Derfor er det vigtigt, at alle TL’s dygtige tillidsrepræsentanter i kommunerne er opmærksomme på nyttejob-ordningen og at den ikke misbruges. Den ledige på kontanthjælp kan med rette stille spørgsmål ved, om det enkelte nyttejob giver mening – for det skal det jo gøre. Et nyttejob skal bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er fair, at man yder, hvor man kan og efter bedste evne.

Men vi vil ikke være med til en skræmmeordning. Derfor ser jeg frem til, at ordningen nu kommer ordentligt i gang, og så må vi evaluere på den og se, om den virkelig ”nytter”.

Jeg hører gerne jeres meninger om dette :-)


1 kommentar(er)Nu går det stærkt..

Af Gita Grüning d. 17. januar 2014 14:55

Overenskomstforhandlingerne er for alvor gået igang i denne uge indenfor industriens område, og heller ikke denne gang bliver det nemt at komme til et resultat, der tilfredsstiller vores medlemmers store indsats i dagligdagen. For der er ingen tvivl om, at alle knokler og prøver at bibringe virksomhederne vækst og udvikling. 

Alligevel mødes de med krav om løntilbageholdenhed og større fleksibilitet, blot for at nævne et par af de elementer, der fremhæves i den offentlige debat dag efter dag. 

Alle vil naturligvis gerne have vækst i Danmark og flere danske arbejdspladser, således at vores ledige kollegaer også får muligheden for at få brugt deres uddannelse. Og vi vil alle gerne udvikle os i vores job, uanset om det er i nuværende eller en kommende ansættelse.  

Derfor håber jeg også, at arbejdsgiverne vil lægge vægt på uddannelse og opkvalificering, jobsikkerhed og udvikling frem for at presse et resultat igennem, som gør, at den enkelte vil have svært ved at stemme ja, når resultatet foreligger. 

Dette blot for at fortælle, at vi forhandlede til kl. 01 i nat og fortsætter på mandag. Vi satser på at have en resultat i hus senest medio februar for industriområdet og så kommer resten af det private område kort efter....

Rigtig god weekend

Gita Grüning  

0 kommentar(er)Tjekker du heller ikke din lønseddel?

Af Gita Grüning d. 12. november 2013 13:35

I forbindelse med, at vi hvert år indhenter lønoplysninger hos vores medlemmer til TL’s populære lønstatistik, ringer vi til en del medlemmer for at få lønstatistikken så valid som mulig.

Vi har fundet ud af, at rigtig mange medlemmer slet ikke ved, hvad deres månedsløn er. Mange ved kun, hvad de cirka får udbetalt, efter at skat og lignende er fratrukket. Det er lidt alarmerende. For hvis man ikke ved, hvad ens månedsløn er, hvordan kan man så vide, om man får den rigtige løn?

Der er også en del af dem vi har ringet til, der ikke kender deres pensionsbidrag. Det er lige så alarmerende. For det betyder, at der måske indbetales alt for lidt til din forsikring og din alderdom, og det rammer kun en; nemlig dig.

Et af de helt grelle eksempler så vi for nylig, hvor et af vores medlemmer studsede over, at pensionsbeløbet, der blev indsat, var det samme år efter år. Da medlem og tillidsrepræsentant dukkede ned i sagen viste det sig, at der skulle efterbetales for mere end 10 år.

Så derfor er min opfordring: tjek løbende din lønseddel og din pensionsindbetaling. Og hvis du har brug for hjælp, er din lokalafdeling altid parat til at guide dig igennem opgaven.

Du kan læse mere om, hvordan du tjekker din lønseddel på erduok.dk

Hilsen Gita Grüning


0 kommentar(er)Udvikling af nye uddannelser – også en kerneopgave for fagbevægelsen

Af Gita Grüning d. 5. september 2013 13:05

Vi har i flere år drøftet med Dansk Byggeri, - og været enige om, - at der var behov for en praksisnær uddannelse med lederkompetencer. Det har især været opgaven med at optimere byggepladsen og al dens aktivitet, der har været omdrejningspunktet for dette initiativ.

Derfor har vi i fællesskab udviklet en ny kort, videregående uddannelse som byggemanager/byggekoordinator.

Vejen har været lang, - godt og vel tre år, - men vi har troet på uddannelsen. Derfor var det også en fornøjelse at vi sammen kunne få foretræde for ministeren, Morten Østergaard, og her kunne fremføre og underbygge behovet for denne uddannelse.

Og ministerens ord var klare: Det gør indtryk når arbejdsmarkedets parter kommer med hinanden i hånden og på den måde klargør, at der er behov for kompetencer netop på dette område.

Lidt malurt er der dog også i bægeret: det er lidt ærgerligt at en enkelt organisation løber gangene på Christiansborg varme, med det formål at få standset uddannelsen.

Nu afventer vi blot den endelige akkreditering – og tør selvfølgelig ikke annoncere og glædes fuldt ud, før dette sidste er på plads. Forhåbentlig kan uddannelsen udbydes i eftersommeren 2014.

Konklusionen fra TL er klar: Vi vil gerne være med til at understøtte, at erhvervslivet får de kompetencer, de har brug for. Det betyder nemlig jobs til vores medlemmer!

Mvh. Gita


0 kommentar(er)Sin egen lykkes smed

Af Gita Grüning d. 13. august 2013 12:50

Bliver du ledig, skal der med de nye dagpengeregler gå fire måneder, før du har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Det er ikke godt for dig og det er ikke godt for Danmark.

Vedligeholdelse af kompetencer og opkvalificering gennem efteruddannelse er afgørende for din værdi på arbejdsmarkedet.

Derfor handler det også om at gøre noget ved efteruddannelsen, mens du er i arbejde.

Vi har undersøgt TL’ernes brug af efteruddannelse, og der er mange positive signaler. Men undersøgelsen er også alarmerende læsning. Den viser nemlig, at hver anden TL’er ikke har været på efteruddannelse inden for de seneste to år. Og af de, der har været på efteruddannelse, angiver hele 74 procent, at uddannelsen kun har varet mellem en og fem dage.

Det viser, at alt for få funktionærer bruger deres ret til efteruddannelse. TL har gennem overenskomster sikret, at du har ret til 14 dages selvvalgt efteruddannelse om året. Årsagen til at så få benytter sig af mulighederne for efteruddannelse, er mange. Man tør ikke spørge sin chef, chefen mener ikke, man har behov, man kan ikke være væk fra arbejdet og det kan ikke lade sig gøre på grund af økonomien på jobbet. Ja, sådan svarer næsten halvdelen af de adspurgte.

Det viser, at der virkelig er behov for fortsat at italesætte efteruddannelsesbehovet – og ikke mindst, at fortælle hvilke muligheder der faktisk er aftalt i overenskomsterne, herunder finansiering.

At være veluddannet og opkvalificeret mindsker risikoen for langtidsledighed. Derfor skal du bruge din ret – ja, jeg vil næsten sige, det er din pligt at vedligeholde dine kompetencer.

Så beslut dig nu. Få det planlagt. Og husk at bruge din lokale TL-afdeling til sparring. Vi er her for at hjælpe dig.

Med venlig hilsen

Gita Grüning

1 kommentar(er)Det handler om ligeværd

Af Gita Grüning d. 11. juni 2013 11:50

TL har gennem mange år udarbejdet lønstatistikker, og hvert år tegner sig det samme billede. Der er en ulighed mellem privatansatte mænd og kvinders løn på omkring 15 procent. Selvom TL i mange år har arbejdet for lige løn for lige arbejde – eller sammenlignelig løn for sammenlignelige job, har situationen tilsyneladende ikke rykket sig en tomme. Privatansatte kvinder får i gennemsnit 5.000 kr. mindre om måneden end deres mandlige kolleger. Desværre.

Men nu ser det ud til, at det rykker en smule – og det endda på en af Danmarks store virksomheder Grundfos. I Teknikeren's juninummer kan du læse om en af TL’s dygtige tillidsrepræsentanter, som er gået i i dialog med ledelsen for at få indført mere gennemsigtighed i løndannelsen, og det begynder så småt at give resultater. Lige nu ruller således en sag om ligeløn hos verdens største pumpevirksomhed.

Vi skal ikke kun skyde på virksomhederne og deres HR-funktioner, selvom de kunne rette op på billedet på en ganske særlig måde: Nemlig ved at lave gennemsigtighed i, hvordan løndannelsen sker i virksomheden, lave politikker for aflønning og ikke mindst, fremlægge kønsopdelte lønstatistikker på virksomhedsniveau.

Hvis vi for alvor skal rykke på dette felt, kræver det, at der bliver sat en dagsorden med ligeværd uanset køn. Det er nødvendigt, at hele samfundet ser det som et fælles problem. Ligeværd skal dyrkes hele livet, uanset arbejdsplads og køn.

Jeg håber og tror, at alle danske lønmodtagere, mænd som kvinder, vil være med til at løfte denne opgave, for kun på den måde kan vi komme uligheden til livs.

Og tænk lige en lille tanke til ende: Vil du synes, at du selv, dit barn eller barnebarn skal udsættes for ulighed på grund af dets køn?

Nej, vel.


Jeg glæder mig til at høre din holdning - rigtig god sommer

Gita Grüning,


Læs også artikel i Teknikeren:
Hun kæmper for lige løn


2 kommentar(er)En venlig sommerhilsen til regeringen

Af Gita Grüning d. 6. juni 2013 13:45

Inden folketinget går endeligt på sommerferie, er der grund til at sende dem en venlig sommerhilsen.

Dette sker, fordi det alligevel lykkedes at finde en løsning, så ledige – på trods af at det er en meget nedsat ydelse – dog får en form for økonomi at leve for, i form af den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse, når de oplever bortfald af dagpengeret.

Tillige er det også her, vi må glæde os over, at finansieringen ikke blev smurt af på alle de mennesker, der har valgt at lade sig ledighedsforsikre i en a-kasse, men at det er et samfundsanliggende, så finansieringen skal ske af hele den danske befolkning.

Allerhelst ville vi gerne have set job til alle, både unge nyuddannede og ledige, der desværre har mistet deres arbejde. Det lykkedes ikke for nærværende, men det må blive indsatsen efter sommerferien. Så håber jeg, arbejdsgiverne vil leve op til deres løfter om at skabe flere jobs, når de får lempelser på virksomhedernes omkostninger.


0 kommentar(er)Dagpenge-forlængelsen – ser jeg spøgelser?

Af Gita Grüning d. 15. maj 2013 11:35

Så kom det længe efterlyste udspil i forhold til at støtte vores udfaldstruede medlemmer.

Der er ingen tvivl om, at det var efterspurgt, og alle havde håbet på en kortere genoptjeningsperiode – altså en nedsættelse af de nugældende 52 uger til for eksempel kun 13 eller max. 26 uger med det formål: at have en ny dagpengeret.

Vi havde også gerne set en reel ret til mere uddannelse på dagpenge. Sådan blev det bare ikke.

I stedet bliver der nu mulighed for at få en slags forsørgelse på mellem 60 og 80 procent af dagpengesatsen – kaldet en midlertidig arbejdsmarkedsydelse – og med krav om aktivering.  Intentionen er naturligvis, at man hellere skal have et job end dagpenge.

Så langt kan vi sagtens blive enige. Problemet er bare, at der ikke findes job nok. Samtidig bliver alle ved med at sige, at der kommer til at mangle kompetencer i arbejdsstyrken om ganske få år. Altså endnu en ubalance forude.

Hvorfor skal vi så ikke bruge disse ledighedsperioder til at dygtiggøre os – til at sikre at mange flere får de kompetencer, erhvervslivet efterspørger om ganske få år?

Nu får vi i stedet en midlertidig forlængelse med krav om aktivering.  Jeg håber ikke, det ender med, at ledige nu skal være løntrykkere, fordi arbejdsgiverne nu kan få de mange ledige i gratis eller næsten gratis aktivering.

Gita Grüning


Læs også:
Fakta om regeringens dagpengeudspil

0 kommentar(er)

Gita Grüning

Formand for TL siden 2006

Formand for TL's lokalafdeling i Frederiksborg Amt 1994-2006