1. april 2011

Et-årig overenskomstforlig med Danske Ark

Her får du en oversigt over det forlig, som torsdag den 31.marts 2011 blev indgået i Forligsinstitutionen mellem Teknisk Landsforbund, Arkitektforbundet og Konstruktørforeningen. Teknisk Landsforbund, Arkitektforbundet og Konstruktørforeningen indgik med Forligsinstitutionens mellemkomst forlig med Danske Arkitektvirksomheder torsdag 31. marts.

Forliget betyder en et-årig overenskomstperiode med en stigning i løn og pension på 1,85 procent. Stigningen anvendes primært til pension.

Efteruddannelsesbeløbene er blevet forhøjet til 18.000 kr. per år for konstruktører og til 16.000 kr. for øvrige medarbejdere omfattet af Teknisk Landsforbunds overenskomst, samt forlængelse af fristen for midlernes anvendelse.

Derudover er der aftalt to ugers mere barsel til fædre.

Desuden får alle tillidsrepræsentanter fremover to uddannelsesdage, og der kan nu vælges fællestillidsrepræsentanter på arbejdspladser med ned til fem ansatte - mod tidligere otte ansatte.

Arbejdstid
Der sker en omlægning af arbejdstidsreglerne, som betyder, at der bliver mulighed for at aftale en ugentlige effektiv arbejdstid på 37 timer mod fuld lønkompensation på 6,75 procent. Laves en sådan aftale, skal medarbejderen således selv betale frokost.

Overarbejde
Normperioden på fire måneder samt 42 timers-reglen afskaffes pr. 1. maj 2011.

Herefter kan der opspares op til 100 timer, som afregnes 1:1. De første 50 timer har medarbejderen fuld råderet over. Medarbejderen kan for eksempel ikke blive beordret til at afspadsere.

Opsparede timer over 50 kan kræves udbetalt af arbejdsgiver med et tillæg på 50 procent eller beordres afspadseret 1:1.

Timer ud over 100 udbetales altid med et tillæg på 50 procent.

Reglerne opfatter også personer, der arbejder med konkurrencer.

Skriftligt beordret overarbejde i weekender mv. honoreres med 100 procents tillæg. Der kan ved konkurrencearbejde i stedet aftales funktionstillæg.

Lønsystemet
I forbindelse med forliget blev det aftalt, at der frem mod 2012 arbejdes på at finde et nyt lønsystem. Et eventuelt nyt lønsystem vil blive en forsøgsordning fra 2012 til 2014.

Her er en mere teknisk gennemgang af forliget med tilhørende underbilag.