Hvordan får du dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort i Medlemsportalen – hvis vi har dit mobilnummer registreret, får du en sms når kortet er klar til udfyldelse. Vær opmærksom på at dagpengene udbetales bagud.

I Medlemsportalenfår du hver måned en udbetalingsspecifikation med datoen for, hvornår dine penge er på bankkontoen. Du får udbetalt dine ydelser den sidste bankdag i måneden.

 

 • Opholdskravet

  Nyt opholdskrav i dagpengelovgivningen

  Betingelse for ret til dagpenge
  Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2019 indført et opholdskrav i dagpengelovgivningen.

  Det betyder, at du fra den 1. januar 2019 skal opfylde et opholdskrav for at have ret til dagpenge.

  Hvem gælder opholdskravet for?
  Opholdskravet gælder for alle, der indplaceres i dagpengesystemet (dvs. får en 2-årig dagpengeret) den 1. januar 2019 eller senere.

  Hvis du modtog dagpenge før den 1. januar 2019, så får opholdskravet først betydning for dig, når du har opbrugt din nuværende dagpengeret, og du igen ansøger om dagpenge, eller når du i løbet af din nuværende dagpengeperiode har genoptjent en ny 2-årig dagpengeret og derfor skal indplaceres i dagpengesystemet på ny.

  Indfasning af opholdskravet
  Opholdskravet indfases gradvist over 3 år.

  Ved indplacering i dagpengesystemet i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019, er opholdskravet sammenlagt mindst 5 år inden for de seneste 12 år.

  Ved indplacering i dagpengesystemet i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, er opholdskravet sammenlagt mindst 6 år inden for de seneste 12 år.

  Ved indplacering i dagpengesystemet i perioden fra den 1. januar 2021 og senere, er opholdskravet sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år.

  Opholdskravet
  Det er en betingelse for ret til dagpenge, at du har haft lovligt ophold her i riget eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

  Du opfylder opholdskravet, hvis du har haft ophold:
  - i Danmark eller på Grønland
  - på Færøerne
  - i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
  - i det øvrige udland under særlige forhold

  De særlige forhold, der sidestilles med ophold i Danmark, er perioder med:

  1. hyre på et dansk skib.
  2. ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
  3. ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse.
  4. ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.
  5. ophold i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsen blev påbegyndt.
  6. ophold i udlandet som forsker ved udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før udlandsopholdet blev påbegyndt.

  Herudover sidestilles ophold i udlandet, før du fyldte 18 år, også med ophold i Danmark, hvis du har opholdt dig i Danmark i sammenlagt mindst 5 år (2019-kravet), før du fyldte 18 år.

  Dokumentation for opfyldelse af opholdskravet
  Når du ansøger om dagpenge, giver du samtidig samtykke til, at vi indhenter oplysninger i CPR-registret om dine tidligere adresser, herunder beskyttede adresser, inden for de seneste 12 år.

  I nogle tilfælde kræver det også dokumentation fra andre lande og/eller dig.

  Feriedagpenge
  Opholdskravet gælder også i forhold til feriedagpenge. Retten til feriedagpenge er således betinget af, at du opfylder opholdskravet på ferieafholdelsestidspunktet.

  Efterløn
  Retten til efterløn er ikke betinget af, at du opfylder opholdskravet. Det betyder, at du kan få udstedt efterlønsbevis og overgå til efterløn uden at opfylde opholdskravet.

  Hvis du har spørgsmål
  Hvis du har spørgsmål til opholdskravet, så kan du kontakte din lokale a-kasseafdeling. Du kan enten ringe til os, eller du kan skrive til a-kassen via Mit TL.

 • Indkomstkravet

  For at have ret til dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav.

  For at opfylde indkomstkravet skal du i en periode på 3 år forud for ledigheden have haft indkomst af et vist omfang fra lønmodtagerarbejde og/eller selvstændig virksomhed.

  Indkomstkravet er i 2020 på 238.512 kr. for fuldtidsforsikrede og 159.012 kr. for deltidsforsikrede. Der kan dog højst medregnes 19.876 kr. (2020-niveau) pr. måned for fuldtidsforsikrede og højst 13.251 kr. (2020-niveau) pr. måned for deltidsforsikrede.

  Du kan opfylde indkomstkravet på baggrund af følgende indkomster:
  1) A-indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret,
  2) B-indkomst, som er indberettet til indkomstregistret eller fremgår af din årsopgørelse og
  3) en virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, som fremgår af din årsopgørelse, herunder A-indkomst fra et selskab, hvor du som ejer har afgørende indflydelse, samt ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

  Du kan også opfylde indkomstkravet på baggrund af uddannelse, hvis du har taget en af følgende:

  1. En erhvervsmæssig uddannelse med en normeret varighed på mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre.
  2. En erhvervsgrunduddannelse.
  3. En integrationsuddannelse.
 • Hvordan bruger du Medlemsportalen?

  Ydelseskort
  For at få dagpenge skal du udfylde dit ydelseskort i Medlemsportalen.

  Når din ledighedserklæring er blevet godkendt, vil der månedsvis bagud blive uploadet et nyt udbetalingskort. Dette kort vil normalt være tilgængeligt 7 dage før sidste bankdag i måneden.

  På kortet skal du indtaste, hvor mange arbejdstimer du har, udfor de dage du arbejder, og hvor mange timer du forventer at have i ugen, hvor du indsender dit ydelseskort.

  Plan for jobsøgning
  Du skal udfylde og revidere din plan for jobsøgning, når du bliver bedt om det. Det vil ske forud for de samtaler, du indkaldes til i arbejdsløshedskassen.

  Jobsøgningsskema
  Du skal udfylde jobloggen på din side på jobnet.dk. Du skal søge det antal job, som du aftaler med arbejdsløshedskassen. Du skal søge job hver uge.

  Ferie
  Du kan søge om feriedagpenge og samtidig se, hvor mange feriedage du har ret til.

  Efterløn
  I Medlemsportalen kan du tilmelde dig efterlønsordningen og indbetaling til efterløn. Der er vejledning om, hvornår og hvor meget du skal betale. Men der er også andre ordninger i forbindelse med efterløn, du kan til- og framelde dig.

 • Hvilke beløb kan du få i dagpenge og andre ydelser?

   

   Satser 2020  Forsikringsart  Sats pr. måned  Årlig brutto
  Dagpenge lønmodtagere Fuldtid 19.083 kr. 228.996 kr.
    Deltid 12.722 kr. 152.664 kr.
    Dimittend fuldtid - med forsørgerpligt 15.648 kr. 187.776 kr.
  (82% sats)
    Dimittenddeltid - med forsørgerpligt 10.432 kr. 125.184 kr.
  (82% sats)
    Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt 13.644 kr. 163.728 kr.
  (71,5% sats)
    Dimittend deltid - uden forsørgerpligt 9.096 kr. 109.152 kr.
  (71,5% sats)
  Dagpenge, selvstændige Maksimal sats 19.083 kr. 228.996 kr.
  Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge fuldtid   19.876 kr. 238.512 kr.
   Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge deltid   13.251 kr. 159.012 kr.
  Efterløn Fuldtid (91% sats) 17.366 kr. 208.392 kr.
    Fuldtid (100% sats) 19.083 kr. 228.996 kr.
    Deltid (91% sats) 11.577 kr. 138.924 kr.
    Deltid (100% sats) 12.722 kr. 152.664 kr.
  Lempeligt fradrag (50 % sats)     39.878 kr.
  Ungesats Fuldtid 9.542 kr. 114.504 kr.
    Deltid 6.361 kr. 76.332 kr.
  Dagpenge under uddannelsesløft (80 % sats) Fuldtid 15.266 kr. 183.192 kr.
    Deltid 10.178 kr. 122.136 kr.
  G-dage: Hel dag 881 kr.  
    Halv dag 441 kr.  
  Omregningssatsen par 52 bek 1154 af december 1995 247,53 kr./time  
  Lille omregning 123,96 kr./time  
  Skattefri præmie   1 portion  Max 12 portioner
  Fuldtid 13.740 kr.  164.880 kr.
  Skattefri præmie   1 portion Max 12 portioner
  Deltid 9.160 kr. 109.920 kr.

   

  Dagpengesatser for ledige unge under 25 år

  De første 26 ugers ledighed:
  I de første 26 ugers sammenlagt ledighed har man ret til dagpenge med en beregnet individuel sats, eller dimittendsats hvis man netop har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

  Efter 26 ugers ledighed:
  Efter de første 26 ugers sammenlagt ledighed vil dagpengesatsen afhænge af, om man har gennemført en uddannelse eller haft løntimer af et vist omfang, og om man deltager i et tilbud af mindst 4 ugers varighed efter beskæftigelsesindsatslovens kap. 10:

  - Har man gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, så har man ret til forsørger/ikke-forsørger sats, når man deltager i tilbud af mindst 4 ugers varighed. Man har fortsat ret til en beregnet individuel sats, når man ikke deltager i tilbud, eller når man deltager i tilbud af mindre end 4 ugers varighed.

  - Har man ikke gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, men derimod haft mindst 3.848 løntimer inden for 3 år, så har man ret til 50 pct. af højeste dagpengesats, når man deltager i tilbud af mindst 4 ugers varighed. Man har fortsat ret til en beregnet individuel sats, når man ikke deltager i tilbud, eller når man deltager i tilbud af mindre end 4 ugers varighed.

  - Har man hverken gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller haft mindst 3.848 løntimer inden for 3 år, så har man ret til 50 pct. af højeste dagpengesats, uanset om man deltager i tilbud eller ej.

 • Hvor længe kan du få dagpenge?

  Du kan modtage dagpenge i 24 måneder (2 år) inden for 36 måneder (3 år). Perioden på de 24 måneder kan forlænges, hvis du har arbejde i perioden.

  Hvis du i perioden har haft 1924 arbejdstimer, skal du ikke have forlænget din dagpengeperiode, men i stedet have en ny dagpengeperiode.

  Medlemmer som betaler til efterlønsordningen har en særregel, som gør, at de er berettiget til et seniorjob, hvis de mister dagpengeretten, hvor der er mindre end 5 år til de kan gå på efterløn.

 • Hvornår får du dine dagpenge udbetalt?

  Dagpenge og andre ydelser fra Teknikernes A-kasse bliver udbetalt på den sidste bankdag i måneden.

  Udbetalingskalender 2020
  Du vil have adgang til dit ydelseskort 6 bankdage, før måneden slutter. Du skal indsende dit ydelseskort til os senest den tredjesidste bankdag i måneden, hvis du vil være sikker på at få pengene udbetalt den sidste bankdag i måneden.

  Det er vigtigt, at du udfylder dit ydelseskortet for hele måneden. Det betyder, at du også skal udfylde kortet for de dage, hvor du måske ikke er ledig eller på efterløn, ligesom du skal udfylde kortet for de sidste dage i måneden, selvom de endnu ikke er gået. For de sidste dage i måneden skal du derfor oplyse om forventede løntimer eller indkomst samt andre forventede forhold af betydning for udbetalingen.

  Ydelseskort og udbetalingskalender

 • Kan jeg få dagpenge, hvis jeg holder ferie?

  Som dagpengemodtager optjener du ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalinger, du har fået fra arbejdsløshedskassen året før.

  Læs mere om feriedagpenge

 • Hvornår kan du ikke få dagpenge?

  Der er flere situationer, som betyder at du ikke kan få dagpenge i kortere eller længere tid. Derfor skal du så hvidt mulig undgå at komme i de situationer. Reglerne er strikse og vi skal følge dem.

  Du kan ikke få dagpenge når du:

  • Ikke er tilmeldt som jobsøgende på jobnet.dk.
  • Er syg. Dog udbetaler arbejdsløshedskassen dagpenge de første 2 uger, hvorefter du overgår til sygedagpenge fra din hjem-kommune.
  • Ikke kan få passet dine børn.
  • Flytter og glemmer at give jobcentret og a-kassen besked om din nye adresse.
  • Selv er skyld i, du mister dit job.
  • Bliver væk fra et tilbud eller afslår et.
  • Stopper med et tilbud ifølge jobplanen uden gyldig grund.
  • Opholder dig i udlandet uden tilladelse fra a-kassen.
  • Ikke søger realistiske og seriøse job.

   

  Det er forskelligt, hvor meget man mister i hver situation, men her er nogle eksempler:

  Karantæne
  Man får karantæne, hvis man siger sit job op uden en gyldig grund. Derfor er det vigtigt at søge vejledning i a-kassen, inden man siger op.

  2 karantæner inden for 12 måneder
  Hvis du 2 gange indenfor 12 måneder siger dit job op uden gyldig grund, skal du skaffe dig et arbejde i 10 uger, inden du kan få dagpenge igen.

  Flere dages dagpenge mistes
  Du mister også dagpenge hvis du bliver væk fra et møde eller en aktivitet vi eller Jobcentret har indkaldt dig til. Du får først dagpenge igen, når du har fortalt Jobcentret eller os, hvorfor du ikke har deltaget.
  Hvis du afmelder dig som jobsøgende på jobcentret, mister du dagpenge for de dage, du ikke er tilmeldt.

 • Flere spørgsmål?

  Har du flere spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling.