Her er en oversigt over ændringerne i dagpengereglerne, som blev indført med dagpengereformen ”Et tryggere dagpengesystem”.

Folketinget har vedtaget nye regler for retten til arbejdsløshedsdagpenge. Det er en omfattende ændring af gældende regler, som træder i kraft hen over det første halve år af 2017.

Der ændres umiddelbart ikke på, hvor længe du har ret til dagpenge. Du har fortsat ret til at modtage dagpenge i 2 gange 1924 timer inden for en treårig periode.

Et af målene for den ændrede lovgivning er, at det skal kunne betale sig også at tage små jobs, mens man er ledig. Fordelen er, at det dermed tager længere tid at opbruge retten til dagpenge.

De nye regler gælder fra henholdsvis den 2. januar 2017 og igen fra den 1. juli 2017.

 • NYE REGLER FRA DEN 1. OKTOBER 2018:
 • Ny definition af beskæftigelse

  Med de nye regler indføres en anden definition af, hvornår du er selvstændig, og hvornår du er berettiget til dagpenge.

  A-kassen vil lægge sig op af hvorledes din indtægt vurderes i skattemæssig henseende Vurderingen vil fremover være baseret din aktivitet og din skattemæssige status:

   

  • Er det lønmodtagerarbejde?
  • Er det selvstændigvirksomhed?
  • Er det formueforvaltning
  • Er det hobbyvirksomhed?

  Eksempler:

  • Hvis du for eksempel er cvr-registreret med din aktivitet, eller hvis din aktivitet beskattes i relation til over-/underskud, betragtes du som selvstændig.
  • Modtager du et honorar for dit arbejde vil du kunne betragtes som lønmodtager.
 • Genoptjening af dagpengeret og beregning af dagpengesats

  Det bliver lettere at optjene en ny ret til en ny 2-årig dagpengeperiode. Nu kan indtægter fra egen virksomhed indgå, uanset om det er selvstændig virksomhed som hoved- eller som bibeskæftigelse, Aktiviteten indgår på lige fod med lønmodtagerarbejde.

 • Supplerende dagpenge og opstart af selvstændig virksomhed

  Fra 1. oktober 2018 vil du lettere kunne starte selvstændig virksomhed på deltid og få suppleret op med dagpenge.

  Du vil kunne modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Der vil være mulighed for forlængelse under særlige omstændigheder.

 • Varighed med supplerende dagpenge

  Supplerende dagpenge sidestilles - uanset om man er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed - på nedsat tid.

  Du vil nu kunne modtage supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger uanset din status på arbejdsmarkedet.

  For selvstændige gælder dog, at perioden med supplerende dagpenge starter den dag virksomheden påbegyndes. Eventuelle supplerende dagpenge forbrugt som lønmodtager modregnes i perioden.

  Tilsvarende gælder for supplerende dagpenge som lønmodtager. Den periode du har modtaget supplerende dagpenge som selvstændig modregnes i perioden med supplerende dagpenge. Altså 30 uger med supplerende dagpenge.

 • Rådighed og supplerende dagpenge

  Reglerne er ens for selvstændige og lønmodtagere, du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. være aktivt jobsøgende.

  Du skal kunne overtage et lønmodtagerarbejde på sædvanlige vilkår og deltage i møder hos os og jobcentret, som du er indkaldt til med dags varsel uanset du driver selvstændig virksomhed.

  Der er ikke længere et krav om at dit arbejde i din virksomhed skal foregå uden for normal arbejdstid, og du må gerne drive selvstændig virksomhed i et omfang som overstiger 15 timer om uge.

 • Overgangsregler for medlemmer der har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

  Ved overgangen til de nye regler, vil din konto for supplerende dagpenge som selvstændig blive nulstillet. Uanset om du har 1 eller 77 uger til gode.

  Nulstillingen gælder kun i forhold til den selvstændige virksomhed og ikke i forhold til lønmodtager arbejdet.

  Fra 1. oktober 2018, vil du have 30 uger at bruge af til drift af selvstændig virksomhed. Du vil dog blive fratrukket de uger, du evt. har modtaget supplerende dagpenge som lønmodtager i din nuværende dagpengeperiode.

  Alle aktuelle sager omkring selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse er blevet genvurderet og er truffet en fornyet afgørelse omkring din status som enten selvstændig eller lønmodtager.

 • Virksomhedslukning- karens i forhold til ny opstart af virksomhed?

  Hvis du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, træder en ny såkaldt jobsøgningsperiode i kraft.

  Den betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret. I så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden.

 • Særlige regler for opstart og ophør af virksomhed under ledighed

  Har du startet en selvstændig virksomhed, mens du var ledig, kan du godt lukke den igen og modtage dagpenge. Du kan dog ikke gøre det to gange. Hvis du gør det, skal du opfylde beskæftigelseskravet for igen at kunne indtræde i dagpengesystemet.

 • Formueforvaltning

  Den personlige arbejdsindsats må ikke overstige 5 timer månedligt.

  Formueforvaltning kan være lejeindtægter fra fastejendom, en bortforpagtet virksomhed, Passivt ejerskab af virksomhed, forvaltning af egen formue – køb og salg af aktier, anparter og obligationer.

  Aktiviteter under formueforvaltning kan ikke bruges til beregning af sats og dagpengeret.

  Overstiger aktiviteten 5 timer månedligt vil a-kassen skulle tage stilling til om aktiviteten så er selvstændig virksomhed.

 • Fritidsbeskæftigelse

  Der er en time grænse på 5 timer månedligt. Fritidsbeskæftigelsen kan være en erhvervsmæssig aktivitet som er forud defineret.

  • Deltidslandbrug
  • Udlejningsejendom med op til 10 lejemål
  • Fredskov på højst 5 HA med bopæl enter fast-eller fritidsbolig
  • Egen vindmølle, solcelleanlæg hvor arbejdet hermed er helt ubetydelig
  • Biavl med højst 20 bistader

  Fritidsbeskæftigelse giver ikke rettigheder i forhold til beregning af dagpenge eller optjening af samme.

 • Hobby virksomhed

  Er kendetegnet ved at der ikke er nogen erhvervsmæssig aktivitet forbundet med udførslen.

 • Fleksibel ret til dagpenge

  Din ret til dagpenge kan forlænges med det dobbelte af det, som du har arbejdet. Vælger du at forlænge din ret til dagpenge, kan arbejdstimerne ikke senere bruges til generhvervelse af den generelle dagpengeret.

  Som ledig har du derfor et valg i forhold til, om du vil bruge dine opsparede timer til en forlængelse af din ret til dagpenge, eller om du vil bruge dem til generhvervelse af din dagpengeret.

  Generhvervelsen af dagpenge er fortsat sammenlagt 1924 ustøttede og indberettede arbejdstimer til en dagpengeret på 2 år.

  Hvis du i stedet vælger at forlænge din eksisterende ret til dagpenge vil følgende være gældende:

  1. eksempel
  Du har sammenlagt haft 481 arbejdstimer (3 måneders arbejde) i din dagpengeperiode.

  Disse vil give dig en ret til yderligere dagpenge svarende til 962 timer (6 måneders ydelsesperiode).

  Dagpengene skal være brugt inden for 10 mdr. (arbejdet gange 3 plus 1 måned).

  Det betyder, at du får en forlænget dagpengeret - udover de oprindelige 2 år - på 6 måneder.

  De nye 6 måneder skal være brugt inden for 10 måneder.

  2. eksempel
  Du har haft sammenlagt haft 962 ustøttede arbejdstimer i din dagpengeperiode.

  Disse timer kan veksles til en forlængelse på 1 års dagpengeret, som skal være brugt inden for en ny reference periode på 1 ½ år.

  Det er derfor vigtigt, at du vælger om du vil bruge dine optjente arbejdstimer til en forlængelse af din dagpengeret, eller om dine arbejdstimer skal bruge til generhvervelse af en ny ret til arbejdsløshedsdagpenge.

 • Nye satser for dagpenge til nyuddannede

  Hvis du ikke har fået beregnet en ny dagpengesats, efter du har afsluttet din uddannelse, så er din status som forsørger afgørende for, hvilken sats der udbetales til dig efter den 2. januar 2017.

  Har du forsørgerpligt over for et eller flere børn, sker der ikke noget med din sats. Den vil fortsat svare til 82 % af højeste dagpengesats svarende til 3.480 kr. brutto om ugen.

  Har du derimod ikke forsørgerpligt over nogen børn, bliver din dagpengesats nedsat til 71,5 % svarende til 3.035 kr. brutto om ugen.

  Disse satser ændres per 1. juli 2017 til en månedssats svarende til en forsørgersats på 15.080 kr. per måned og en ikke forsørgersats på 13.152 kr. per måned.

  Hvorvidt du betragtes som forsørger tager sit udgangspunkt i offentlige registreringer af forsørgerpligt.

  Barnet, du har forsøgerpligt overfor, skal som udgangspunkt have bopæl i Danmark. Dog gælder der andre regler for EU/EØS borgere, herunder også danske borgere der modtager danske dagpenge. I disse situationer må barnet gerne opholde sig i det andet EU/EØS land.

 • Ret til dagpenge når du afslutter din uddannelse

  Afslutter du din uddannelse efter 2. januar 2017, og er din uddannelse normeret til 3 semestre, kan du tidligst modtage dagpenge, når der er gået 18 måneder, fra du påbegyndte uddannelsen.

  1.Eksempel:
  Du er påbegyndt en overbygningsuddannelsen (top-up-uddannelse på erhvervsakademiuddannelse). Du påbegynder din top-up-uddannelse den 15. august 2015 og afslutter uddannelsen den 10. januar 2017.

  Det betyder, du godt kan optages i arbejdsløshedskassen på baggrund af uddannelsen, men du er først berettiget til at modtage dagpenge, når der er gået 18 måneder - det vil sige den 15. februar 2017.

  Dette gælder uanset, om du har været studiemedlem under hele uddannelsen.

  2.Eksempel:
  Du er påbegyndt en erhvervsakademiuddannelse 15. august 2015 og afslutter din uddannelse 30. juni 2017. I dette tilfælde opfylder du betingelserne for at kunne få dagpenge fra uddannelsens afslutning, da uddannelsen har en varighed på over 18 måneder.

  For begge eksempler gælder dog, at du opfylder betingelserne om at have været medlem af arbejdsløshedskassen i et år, og at du har givet arbejdsløshedskassen besked om, at du har afsluttet din uddannelse senest 2 uger efter dimission.

 • Seniormedlemmer

  Du kan bevare medlemskab af arbejdsløshedskassen, selvom du når folkepensionsalderen. Du kan dog ikke i tilfælde af ledighed modtage dagpenge.

  Medlemskabet af arbejdsløshedskassen giver dig ret til at få vejledning i forhold til en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Prisen for den nye type medlemskab vil kun indeholde omkostningerne til administrationsbidraget, og du vil ikke skulle betale forsikringsbidraget.

 • Ret til dagpenge

  I dag er det sådan, at retten til dagpenge er betinget af, at du har været beskæftiget med 1924 ustøttede og indberettede arbejdstimer inden for en periode på 3 år.

  Fra 1. juli 2017 bliver det din indtægt, der bliver afgørende for din ret til dagpenge. Derfor skal du have haft en indtægt på minimum 218.616 kr. (2016 niveau) inden for de sidste tre år forud for din eventuelle ledighed.

  Du skal dog være opmærksom på, at kun indtægter i medlemsperioden tæller med.

  Du skal bruge en indtægt på 18.217 kr. per måned. Det betyder, at det vil vare mere end 12 måneder at optjene en dagpengeret, hvis din indtægt i enkelte måneder er mindre end 18.217 kr.

  Når du har optjent en dagpengeret, gælder den i 3 år. Du har som i dag fortsat mulighed for at genoptjene en ny dagpengeret ved hjælp af timer, uanset hvor mange timer du arbejder per måned.

 • Månedsvis udbetaling frem for forskudte uger

  Fra 1. juli 2017 overgår arbejdsløshedskassen til at udbetale dagpenge månedsvis bagud i stedet for som i dag, hvor vi udbetaler forskudt månedligt for perioder på 4 eller 5 uger.

  Det betyder, at arbejdsløshedskassen fremover vil udbetale dig for 160,33 timer per måned.

  Du skal fortsat indsende dagpengekort 5 hverdage før månedsudbetalingen. Det medfører, at der kan forekomme senere reguleringer, fordi de sidste dages udbetaling for måneden sker på baggrund af tro og love oplysninger fra dig i forhold til, hvor mange arbejdstimer du forventer at have.

  Den månedlige dagpengeudbetaling vil fra 1. juli 2017 maksimum kunne udgøre 18.403 kr. før skat.

  Nyuddannede vil få en forsørgersats på 15.090 kr. per måned og en ikke-forsørgersats på 13.158 kr. per måned.

 • Forbrug af ledighed

  Tidligere har det været sådan, at du har brugt en uge af din ret til dagpenge, uanset hvor mange dagpenge du modtog for en uge.

  De gamle regler nedskrev således din dagpengeret med 1 uge, selvom du for eksempel kun var ledig en dag.

  Nu vendes det om, sådan at du kun forbruger det antal timer, du får udbetalt dagpenge for.

  Sagt på en anden måde så opgøres ledigheden fremover i timer frem for i uger. Samtidig ændres der på retten for mindsteudbetalinger.

  Den månedlige mindsteudbetaling vil fremover svare til 14,8 timer for en måned.

  Retten til dagpenge udgør pr 1. juli 2017 3848 timer inden for 3 år. Hvis du har en gammel indplacering i dagpengesystemet, vil dit hidtidige forbrug af dagpenge blive modregnet i din ret til dagpenge fra 1 juli 2017.

 • Fradrag i dine dagpenge - G dage

  Fra 1. juli 2017 skal din arbejdsgiver betale de 2 første dage, du er ledig. G-dage medfører fradrag i din dagpengeudbetaling.

  Satsen er 849 kr., hvis du er fuldt ledig, og 425 kr., hvis du er ledig i 4 timer eller mindre på dagene, hvor din arbejdsgiver er forpligtiget til at betale.

  Din arbejdsgiver kan blive pålagt at betale G-dage op til 16 gange på et kalenderår.

  Du har kun ret G-dage, hvis du har haft en tilknytning til din arbejdsgiver svarende til 74 timer inden for de sidste 4 uger.

 • Beregning af dagpenge

  I dag beregnes dagpenge på baggrund af de sidste tre måneders arbejde forud for ledighed.

  Fra 1. juli 2017 vil dagpenge blive beregnet på baggrund af indtægten i 12 måneder inden for 24 måneder.

  Man kigger altså to år tilbage og vælger de 12 måneder ud, hvor du har haft den højeste indtægt.

  Det giver en vis form for økonomisk stabilitet og sikkerhed.

  Den beregnede sats vil være gældende for hele ledighedsperioden.

  Det betyder, at du ikke vil blive straffet med en lavere dagpengesats, hvis du i en kortere periode tager et lavere lønnet job.

  I dag er det sådan, at et lavt lønnet job kan betyde, at du vil få en lavere dagpengesats.

  For ledige som i dag har en beregnet sats betyder det, at de bevarer denne sats ved overgangen til det nye udbetalingssystem.

 • Nye karensdage

  Har du fået fulde dagpenge i 4 måneder, vil du blive trukket 1 dag i dine dagpenge.

  Satsen udregnes ved at dividere din månedssats med 160,33 og efterfølgende gange med 7,4 timer. Årsagen er, at vi nu har en månedssats og ikke dagssats.

  Ovenstående er også beregningen af en dagløn, hvis du er i job.

  Du kan dog undgå at blive trukket for en karensdag, hvis du i perioden har arbejde, som svarer til 20 dages fuldtidsarbejde.

  Du skal derfor have 148 timers indberettet lønarbejde henover en periode på 4 måneder for at undgå at blive trukket for en karensdag.

 • Beskæftigelseskontoen

  Det er en målsætning, at dagpengesystemet skal være gennemsigtigt. Du får derfor din egen beskæftigelseskonto på jobnet.dk. På Jobnet.dk vil du kunne følge med i:

  • Hvor du befinder dig i dagpengesystemet.
  • Hvordan dine dagpenge er beregnet.
  • Hvor længe du har ret til dagpenge.
  • Hvordan din sats er beregnet.
  • Hvordan arbejdstimer er registreret på din beskæftigelseskonto.

  Du får med andre ord adgang til en række digitale tællere, som fortæller dig om din aktuelle ledighedssituation. Blandt andet om hvor mange timer du har tilbage i dagpengesystemet, og hvordan du kan forlænge din ret til dagpenge.

  Du vil få adgang til disse tællere fra 1 juli 2017.

 • Afkortning af retten til dagpenge

  Dagpengeretten forkortes med en måned, hvis du har modtaget dagpenge i 4 år inden for de sidste 8 år.

  Når denne afkortning sker, tages der samtidig stilling til, om du har optjent timer, som kan bruges i forhold til den fleksible dagpengeret.

 • Kontakt din a-kasse

  Vil du vide mere, kan du kontakte til din a-kasse.

  Eller læse den her pjece.