Det er et fælles ansvar på arbejdspladsen at forebygge stress og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Her er en liste over de mest almindelige stress-problemer på jobbet, og hvad du kan gøre ved dem.

 • Krav og kontrol

  De fleste af os fungerer bedst på en arbejdsplads, hvis der er en god balance imellem de krav, der bliver stillet til os og den grad af kontrol eller indflydelse, vi som medarbejdere har på vores opgaver.

  Mange undersøgelser omkring stress og trivsel viser, at jo mere indflydelse og medbestemmelse man oplever at have over sit arbejde, desto bedre trives man i sit job. Det kan være indflydelse på arbejdstider og opgaveløsning, akkorder, pauser, mad i kantinen osv.

  Det er vigtigt at tænke over, hvordan du selv som medarbejder kan søge at få indflydelse på din arbejdssituation. Du kan søge råd og vejledning hos din lokale TL afdeling, hvis du vil vide mere om dine muligheder og rettigheder.

 • Forudsigelighed og tryghed

  Det kan virke banalt at sige det, men det er af stor betydning for de fleste af os som medarbejdere, at vi oplever en vis form for tryghed eller forudsigelse i vores arbejde.

  Dermed ikke ment, at de fleste af os ønsker et trivielt arbejde. Men oplever du, at du har et hektisk job, hvor hver dag er forskellig fra den foregående, kan det være en god støtte at indbygge nogle faste punkter i hverdagen, som du kan forholde dig til.

  Det kan fx være møder på bestemte tider, deadlines på faste dage, faste rammer at udføre arbejdet inden for osv.

  Oplever du en lind strøm af ændringer på dit arbejde som fx, uklarhed om deadlines og budgetter eller arbejdsgange, så kan det være med til at opbygge frustrationer eller i værste fald en fornemmelse af meningsløshed.

 • Mening med jobbet

  Det er vigtigt for de fleste mennesker, at det de laver giver mening.

  Når der tales om mening i arbejdet, så betyder det ikke nødvendigvis, at man arbejder for en højere sag eller skal ’redde verden’.

  Mening i arbejdet, betyder at det er nødvendigt at kunne se et formål og en sammenhæng i det, man laver.

  Med formål menes der, at du gerne skulle kunne se, at det arbejde du udfører, kommer nogen til gode, og at det kan bruges til noget fornuftigt.

  Det er også vigtigt at du kan se din funktion i sammenhæng med funktionerne i resten af din virksomhed.

  En følelse af formål og sammenhæng i forbindelse med arbejdet giver tit en fornemmelse af kontrol og indflydelse, hvilket igen kan være med til at forøge arbejdsengagement og trivsel.

 • Social støtte

  Mennesker er sociale væsener, som har brug for at føle sig støttet af andre. Den sociale støtte kan bestå af psykisk støtte eller praktisk støtte:

  Psykisk støtte
  Man kan give psykiske støtte ved at lytte og evt. trøste, når en kollega har det hårdt, eller det kan være ved at give ærlig feedback og vurdering af personens arbejdsindsats.

  Psykisk støtte bruges ofte i teams under hårdt pres, hvor man kan bruge sine kolleger som ”lynafleder”, til at komme af med frustrationer over arbejdssituationen eller bestemte udfordringer., chefen, lønnen osv.

  Man skal selvfølgelig passe på, at teamet ikke udvikler sig til en ”brokke-klub”. Men så længe man som kollega føler sig taget alvorlig, og det hjælper en til at kunne klare en presset hverdag, så er den sociale støtte uundværlig.

  Praktisk støtte
  Man kan give praktisk social støtte ved at hjælpe sin kollega med prioritering af arbejdsopgaver, deling af erfaringer, feedback på udført arbejde osv.

  Alle undersøgelser peger på, at det at føle sig støttet socialt på arbejdet øger arbejdsengagement og trivsel væsentligt.

 • Feedback og anerkendelse

  Mennesker er meget forskellige, også i deres forventninger til belønning. De fleste af os har dog i større eller mindre grad brug for at føle, at vores arbejdsindsats bliver værdsat for at vi trives på arbejdspladsen.

  Anerkendelse fra den nærmeste leder i form af feedback for veludført arbejde er afgørende. Men også konkrete anerkendelser som fx bedre løn og ansættelsesvilkår, videreuddannelse og karriereudvikling er med til sikre et godt arbejdsmiljø.

  Det vigtigste er, at du og dine kolleger forholder jer til hvilke belønnings- og feedbackform på arbejdspladsen, der motiverer og engagerer jer. I kan søge hjælp i jeres lokale TL afdeling, hvis i ønsker råd og vejledning.

 • Kvalitet og kvantitet

  Næsten alle medarbejdere oplever på et tidspunkt i deres arbejdsliv at stå overfor et dilemma mellem kvalitet og kvantitet. Eller sagt på en anden måde: Hvor hurtigt skal jeg arbejde? Og hvilken kvalitet skal jeg levere?

  Det ses i næsten alle brancher, at tempoet bliver skruet op år for år. Samtidig med et krav om forøget hastighed kommer også et krav om stabil eller øget kvalitet. Det kan betyde en forringet kvalitet af arbejdet, hvis der ikke tilføres de ressourcer som arbejdet kræver fx i form af personale, tid, uddannelse, penge osv.

  Når man som medarbejder både skal arbejde hurtigere og levere en bedre kvalitet, sker det ofte indenfor de samme rammer som tidligere, og det kan virke stressende.

 • Rollekonflikter

  Hvem er chefen?

  Dette kan lyde som et mærkeligt spørgsmål, idet man jo gerne skulle vide, hvem ens chef er.

  Problemet er, at mange organisationer i dag bliver opbygget på en sådan måde, at man sagtens kan have flere chefer.

  Det er muligt både at have en kvalitetschef, produktionschef, projektchef og økonomichef direkte over sig på samme tid. Men hvilken chef er man mest ansvarlig overfor?

  Som medarbejder kan det være et stort pres, når man befinder sig i en situation, hvor man står til ansvar overfor flere chefer på én gang.

  Det er vigtig at få klarhed over præcis, hvem man som medarbejder refererer til og skal prioritere. Og helst så få chefer som muligt.

 • Rolleklarhed

  De fleste medarbejdere oplever på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv en tvivl om, hvad deres præcise arbejdsopgave går ud på. Klarhed over hvem der varetager hvilke roller og arbejdsfunktioner, kan være med til at mindske stress i arbejdslivet.

  Det er lederens ansvar, at alle ved, hvad der forventes af dem på arbejdspladsen. Hvem har hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder, hvor mange ressourcer må der bruges, og hvor hurtig skal opgaverne udføres?

  Men som medarbejder kan du også selv - og sammen med din tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant - gøre opmærksom på, hvis arbejds- og ansvarsområderne begynder at være for udflydende.

 • Inddrag andre

  Hvis du føler, at din arbejdssituation er blevet for stresset, og du ønsker at bringe det op på din arbejdsplads, så skal du være opmærksom på at inddrage følgende personer:

  Dine kolleger
  Fortæl dine kolleger, hvordan du har det med arbejdet. Måske har flere af dem det lige sådan.

  Hvis dine kolleger også er stressede, så husk på, at en stresset person nemt føler sig angrebet. Pas på ikke at skyde skylden for din stress på kollegerne.

  Tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
  Fortæl tidligt i forløbet din tillidsvalgte, hvordan du har det med arbejdssituationen.

  Spørg vedkommende, om de vil støtte dig, og om hvordan du bedst takler situationen.

  Din tillidsvalgte har muligvis uddannelse eller ressourcer til at hjælpe dig.

  Ledelse
  Når du skal tale med ledelsen, kan det ofte være godt at have tillidsrepræsentanten med til mødet.

  Sørg for at have tænkt/talt situationen igennem, så du kan kommunikere mere klart til chefen. Du skal bl.a. kunne beskrive følgende:

  • Hvad er problemet?
  • Hvilke ændringer kunne du tænke dig?
  • Hvad er grunden til, at det er kommet hertil?
  • Hvilke ressourcer har du brug for?
  • Det kan være svært at gennemtænke de ovenstående punkter, hvis man er ramt af stress. Men så husk at trække på tillidsrepræsentanten, dine kolleger, din familie og dine venner.

  Kom gerne med meget håndterbare løsnings- eller forbedringsforslag, idet mange chefer føler, at stress-snakken nemt bliver diffus og svær at håndtere.