Forlig med Arbejdsgiverne 2017.

Det samlede forlig består af 20 Protokollater.

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i TL’erens hverdag. Efter hvert punkt er angivet den side i protokolaterne, som handler om punktet.

De fire første punkter udgør efter TL’s mening de vigtigste forbedringer:

 1. Gennem anvendelse af pensionsbidrag, fritvalgs lønkonto og opsparing af feriefridage bliver det muligt at holde op til 32 dages ekstra fri uden nedgang i den udbetalte løn i de sidste arbejdsår (Side 7).
 2. Der indføres mulighed for at tage hele akademiuddannelser med fuld løn gennem aftale med arbejdsgiver (side 17).
 3. Der indføres fuld løn under de 13 ugers betalt forældreorlov (side 8).
 4. Bidrag til fritvalgskontoen forhøjes samlet med 2 % i perioden, således at det samlede bidrag bliver 4 % (side 14).
 5. Du får to årlige omsorgsdage, som du kan bruge i forbindelse med barns sygdom eller andet i relation til dine børn. Du kan enten holde dagene uden løn eller du kan få dem betalt af din egen fritvalgskonto (side 11).
 6. Hvis dit barn bliver syg, medens du er på arbejde, så kan du holde fri resten af dagen samt holde barns første sygedag dagen efter (side 9).
 7. Bliver du syg på en planlagt afspadseringsdag, så regnes dagen som sygdom og ikke afspadsering (side 3).
 8. Du kan få betalt fri i op til 5 dage ved dit barns hospitalsindlæggelse også selv om indlæggelsen ikke sker på sygehuset men i hjemmet (side 10).
 9. Løn for elever stiger 1,7 % pr. overenskomster (side 14).
 10. Arbejdsgiver får en udvidet mulighed for at pålægge overarbejde, når det ikke har været muligt at indgå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid (side 4).
 11. Vikarer får mulighed for at medtage anciennitet fra vikarbureau til  rekvirentvirksomhed under bestemte forudsætninger.

Værdien af den øgede indbetaling til fritvalgskontoen svarer til fire fridage. Du kan således undgå at gå ned i udbetalt månedsløn, selvom du benytter muligheden for to årlige omsorgsdage eller seniorfridage.