Gennemgang af OK-forhandlingsresultatet mellem DI og CO-Industri.

Nedenfor følger en gennemgang af OK-forhandlingsresultatet 2017. Vi har valgt en systematik, hvor der er en underopdeling efter overskrifter, så du får et overblik over, hvad der ligger inden for de forskellige temaer. Protokollaterne gennemgås altså ikke kronologisk fra nr. 1 til 35, men du kan i overskriften til hvert afsnit se, hvilke protokollater der indgår. 

Se alle protokollater

Arbejdstid og Overarbejde - Protokollat 6, 7, 8 og 9
8) Sygdom betragtes nu som en hindring for afspadsering, hvis medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor der er aftalt afspadsering.

9) Der er stadig enighed om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås. Det nye er, at systematisk overarbejde på op til 5 timer pr. uge, men max. 1 time pr. dag kan varsles med mindst 4 kalenderdage, hvis man forgæves har forsøgt at lave en aftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet skal som hovedregel afspadseres som hele fridage.

6+7) Den tekniske gennemgang af paragraffer om overarbejde, forskudt tid og skifteholdsarbejde i IO og i IFO i overenskomstperioden har resulteret i en omskrivning og et fortolkningsbidrag. For IFO betyder ændringerne kun noget i det omfang der laves aftaler vedrørende forskudt tid og skifteholdsarbejde med henvisning til teksten i IO. Ændringer af overarbejde gælder kun IO.

Spørgsmål m.v. rettes til Poul Erik Tobiasen 3343 6562.

Uddannelse og kompetence – Protokollat 5, 27, 28 og 29
5) Omhandler opdatering af eksisterende uddannelsesbetegnelser i IFO.

27+28) Indenfor rammerne af IKUF indføres mulighed for ”Aftalt uddannelse”. Der er i alt afsat en ramme på kr. 200 mio. over 3 år, heraf er 30% til efteruddannelse af faglærte og funktionærer. Der er 100% lønkompensation.

Der er ikke ændret ved ”Selvvalgt uddannelse”. Man har nøjagtigt de samme rettigheder i forhold til sine to uger + akkumulation som tidligere samt de 85% løntabsgodtgørelse. ”Ret og pligt” bestemmelsen er der heller ikke ændret ved. 

Der er tale om et tredobbelt løft. Det første løft er forberedende uddannelse. Det andet løft er uddannelse fra ufaglært til faglært på udvalgte erhvervsuddannelser, hvor Teknisk Designer er en af dem. Det tredje løft er til det videregående uddannelsesniveau, hvor man kan bytte sine selvvalgte uger til aftalt uddannelse, når der er indgået en rammeaftale om dette på virksomheden. Til sidst i forløbet er der mulighed for at bruge to uger ekstra forlods for det kommende år. Følgende tekniske akademiuddannelser er omfattet af Aftalt uddannelse: 
 
•    Automation og drift
•    Innovation, produkt og produktion
•    Informationsteknologi

På diplomniveau er følgende obligatoriske moduler fra uddannelse i webudvikling medtaget:

•    Databaser
•    XML
•    Interfacedesign og digital æstetik

De udvalgte uddannelser kan efter behov suppleres, hvis der er enighed om dette mellem parterne. 

29) Der etableres i forbindelse med ”Aftalt uddannelse” en konsulenttjeneste, der skal yde sparring og hjælpe med tilmelding m.v. Udgifterne dækkes af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.

Spørgsmål m.v. rettes til Birgitte Grum-Schwensen 3343 6566.

Løn, Fritvalgs Lønkonto samt regulering af betalingssatser – Protokollat 3, 30, 34 og 35
34) Fritvalgs Lønkontoen øges i perioden med hhv. 0,7%, 0,7% og 0,6% i de kommende tre år. 

Satserne for elever og praktikanter hæves med 1,7% hvert af de kommende 3 år.

Spørgsmål m.v. rettes til Poul Erik Tobiasen 3343 6562.

Seniorordning – Protokollat 19
19) Den eksisterende ordning, som gælder for medarbejdere med 5 år til folkepensionsalder, bliver en individuel rettighed og udvides med mulighed for at anvende indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen til finansiering af seniorfridage. Der kan også aftales længere sammenhængende frihed, fast reduktion af arbejdstiden eller andet.

Spørgsmål m.v. rettes til Maiken D. Christensen 3343 6560.

Pension – protokollat 1, 18, 25 og 26
1) Det er aftalt, at der betales pension indtil medarbejderen fratræder. Obligatorisk indbetaling til pension ophører ved 65 år. Herefter aftales med medarbejderen om pensionsbeløbet skal udbetales som løn eller fortsat skal indbetales til pensionsordningen.

25) Elever omfattes af pensionsordningen, når de fylder 20 år og har 2 mdr. anciennitet. Derved ændres retten til pension til at være afhængig af alder i stedet for afhængig af tidspunktet for indgåelse af elevaftale. Det søges afklaret med Folketinget, om en del af udgifterne til pension kan finansieres af AUB.

Spørgsmål m.v. rettes til Karen Poulsen 3343 6596.

Børn, Barsels- og Forældreorlov – Protokollat 20, 21, 22 og 23
20) Loftet på kr. 145 pr. time under forældreorlov fjernes, så der i fremtiden gives fuld løn under forældreorlov. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

21) Hvis barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag, kan der holdes fri med løn både den resterende del af denne dag og dagen efter, der herefter betragtes som barnets første hele sygedag. Øvrige betingelser er uændrede.

22) Børns hospitalsindlæggelse omfatter nu både indlæggelse på hospital og i hjemmet.

23) Forældre til børn under 14 år får ret til at holde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår uden løn, men der kan udbetales fra Fritvalgs Lønkontoen til dækning af lønnen.

Spørgsmål m.v. rettes til Maiken D. Christensen 3343 6560.

TR rettigheder – Protokollat 10, 11, 12 og 13
10) En TR, der indgår aftale efter Erhvervuddannelsesloven (bliver voksenelev), kan fortsætte med at være TR, hvis der i praktikperioderne arbejdes sammen med valggrundlaget.

11) Når en TR med mindst 3 års hverv som TR ophører med at være TR og fortsat er beskæftiget i virksomheden, har vedkommende ret til en afklaring af sit behov for faglig opdatering. Hvis der ikke kan opnås enighed om, hvordan opdateringen skal finde sted, har den tidligere TR ret til 3 ugers faglig opdatering. Har TR mere end 6 års hverv, er der ret til 6 ugers faglig opdatering. Der ydes fuld løn.

12) TR-vederlaget reguleres til følgende:
•    Valggrundlag op til 49 personer: kr. 9.000 årligt
•    Valggrundlag mellen 50 og 99 personer: kr. 16.500 årligt
•    Valggrundlag på 100 personer og derover: kr. 33.000 årligt

13) Hvis en TR med mindst 1 års hverv opsiges indenfor 1 år efter at vedkommende er ophørt med at være TR, har den tidligere TR krav på 6 ugers ekstra opsigelsesvarsel.

Spørgsmål m.v. rettes til Anja Bentzen Weiss 3343 6582.