Her får du en hurtig gennemgang af forliget mellem Statoil og TL.

Det samlede forlig består af 14 Protokollater.

I det følgende præsenteres de punkter, som vil have særlig betydning i TL’erens hverdag

  1. Sygdom betragtes nu som en hindring for afspadsering, hvis medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor der er aftalt afspadsering.
  2. Overarbejde. Der er stadig enighed om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås. Det nye er, at systematisk overarbejde på op til 5 timer pr. uge, men max. 1 time pr. dag kan varsles med mindst 4 kalenderdage, hvis man forgæves har forsøgt at lave en aftale om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet skal som hovedregel afspadseres som hele fridage.
  3. Seniorfridage Den eksisterende ordning, som gælder for medarbejdere med 5 år til folkepensionsalder, bliver en individuel rettighed og udvides med mulighed for at anvende indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen til finansiering af seniorfridage. Der kan også aftales længere sammenhængende frihed, fast reduktion af arbejdstiden eller andet.
  4. Børn, Barsels- og Forældreorlov
    Loftet på kr. 145 pr. time under forældreorlov fjernes, så der i fremtiden gives fuld løn under forældreorlov. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.
  5. Hvis barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag, kan der holdes fri med løn både den resterende del af denne dag og dagen efter, der herefter betragtes som barnets første hele sygedag. Øvrige betingelser er uændrede.
  6. Børns hospitalsindlæggelse omfatter nu både indlæggelse på hospital og i hjemmet.
  7. Forældre til børn under 14 år får ret til at holde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår uden løn, men der kan udbetales fra Fritvalgs Lønkontoen til dækning af lønnen
  8. Vikararbejde. Aftalt drøftelse i overenskomstperioden om vikararbejde for underleverandør