Guld ligestilling_2000px.jpg

Familie- og ligestillingspolitik anno 1983

Guld fra arkivet ”Jobannoncer skal være kønsneutrale og de skal give mænd og kvinder samme mulighed for at vælge arbejde. Samfundet må erkende kvindernes ret til at realisere deres ønsker i arbejdslivet; og samfundet må ikke pådrage dem skyldfølelse.” TL's ligestillingsudvalg - ét af Danmarks første - ridser visionerne op i 1983.

Ligestillingsudvalget er ved at revidere TL's Ligestillings-pjece, dette gør vi blandt andet ud fra Det internationale funktionærforbunds (FIET) handlingsprogram som blev vedtaget i Washington d. 13.-15. maj 1981.

Under dette arbejde er vi blevet opmærksomme på, at vi ikke har informeret nok om dette handlingsprogram og skal hermed råde lidt bod på skaden.

I formålet for handlingsprogrammet står:

 • De mandlige og kvindelige lønmodtageres problemer kan ikke skilles og det er i alle lønmodtageres interesse at der findes løsninger. Følgende mål kan kun opnås hvis mænd og kvinder er solidariske:
 • ophævelse af alle former for diskriminering på grund af køn og civilstand.
 • modarbejde traditionelle attituder, hvilket betyder at krisen ikke sætter spørgsmålstegn ved kvindens ret til arbejde og at der ikke spredes forældede hensigter om kvinders rolle.
 • at indføre ligestilling i arbejdslivet.
 • at afpasse forhold, der gør det muligt for mænd og kvinder at forene ar-bejds og -familieliv for bl.a. at kunne deles om familieansvaret.

 

Guld fra arkivet

Til dig der er nysgerrig på fortidens historier.

I anledning af TL's 100 års jubilæum har vi været i Teknikerens arkiv og fundet en række gamle artikler, som vi genudgiver digitalt i løbet af jubilæumsåret 2019.

Hovedoverskrifterne i handlingsprogrammet er:

 • I. Ligeret til uddannelse.
 • II. Ret til arbejde.
 • III. III. Moderskabsbeskyttelse og forældrefrihed.
 • IV. IV. Arbejdstid.
 • V. V. Løsning af problemer for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet med familieansvar.
 • VI. VI. Integration af kvinder i fagligt arbejde.

Uddrag fra de enkelte afsnit.

I. Ligeret til uddannelse

Ligestilling i arbejdslivet forudsættes af ligestilling i uddannelsessystemet, specielt skal der sættes ind på områder, hvor kløften mellem mænds og kvinders uddannelse er størst.

Uddannelsen skal indeholde det mål at ophæve sociale fordomme og skranker og det bliver nødvendigt at ændre offentlighedens indstilling, så kvindernes deltagelse i arbejdslivet ikke betragtes som en kort overgangsperiode inden de bliver forsørget gennem ægteskabet.

Arbejdsformidlingen skal opfordres til at gøre alt for at placere kvinder i uddannelses- og arbejdsområder, hvor der tidligere har været få eller slet ingen kvinder.

II. Ret til arbejde

Retten til arbejde, er en grundlæggende ret for alle mennesker. Den vilkårlige opdeling af arbejde i kvinde og mandsarbejde skal ophøre, jobannoncer skal være kønsneutrale og de skal give mænd og kvinder samme mulighed for at vælge arbejde. Samfundet må erkende kvindernes ret til at realisere deres ønsker i arbejdslivet; og samfundet må ikke pådrage dem en skyldfølelse.

Principper om ligeløn for ligeværdigt arbejde skal indføres i alle kollektivaftaler, herunder også for løntillæg. For at arbejdet skal vurderes retfærdigt, er det nødvendigt at indføre retfærdige kriterier for arbejdsvurdering. Der bør være særlig opmærksomhed på den øgede anvendelse af ny teknologi - det er et alment problem, men de kvindelige ansatte, behøver særlig opmærksomhed, eftersom de i det arbejde de er placeret i i dag, vil blive berørt først af den teknologiske udvikling.

En forkortelse af arbejdstiden per dag vil forhøje livskvaliteten og aflaste arbejdstagere med familieansvar.

III. Moderskabsbeskyttelse og forældrefrihed

Hele samfundet har et økonomisk ansvar overfor børnefamilier. Mænd og kvinder skal have ret til frihed ved pleje af børn.

Under svangerskabet skal kvinder ikke tilbydes eller søge arbejde som kan medføre risiko for barnets sundhed og de bør ikke arbejde før og efter fødslen.

Omkostningerne for moderskabsbeskyttelse skal finansieres så ligestillingen for kvinder ikke påvirkes negativt. Der skal være mulighed for forældrefrihed for både mænd og kvinder.

Forældrene skal have mulighed for at pleje barnet i dets første leveår, og derefter vende tilbage til sit tidligere arbejde.

IV. Arbejdstid

En arbejdstidsforkortelse skal være uden tab af løn og uden øget arbejdsbelastning. Indførelse af ny teknik kan også bidrage til at opnå kortere arbejdstid.

Hvis manden og kvinden skal kunne opfylde sine forpligtigelser på arbejdet, i familien og samfundet, skal arbejdstidsforkortelsen per dag prioriteres højt. For deltid gælder bl.a. følgende principper:

Deltidsansættelser må ikke udnyttes som billig arbejdskraft.

Deltidsansatte skal have samme rettigheder og pligter, uden indskrænkning. - Lønnen skal mindst stå i proportionsforhold til heltidsansatte.

Når deltidsstillinger forekommer, skal aftaler fastsætte antallet af deltidsansatte i forhold til antallet af heltidsansatte.

Ingen heltidsstillinger må erstattes af deltidsstillinger. For erhvervsarbejde i hjemmet, en arbejdsform der fortrinsvis vælges af kvinder, skal omfattes af kollektivaftaler og de love der regulerer lignende aftaler.

V. Løsning af problemer for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet med familieansvar

Begge parter har ansvaret for opdragelsen af børnene og plejen af slægtninge samt af husholdningsarbejdet. Manden og kvinden må indse at problemet med at forene arbejds- og familieliv, er et problem for begge køn. For at forene arbejds- og familieliv må bl.a. følgende forholdsregler gennemføres, gældende både for mænd og kvinder:

 • arbejdstidsnedsættelse og flexibel arbejdstid.
 • udbygning af børnepasningsordninger.
 • frihed med løn for mænd og kvinder, i en begrænset tid for pleje af slægtninge.

VI. Integration af kvinder i det faglige arbejde

Fagforbundene opfordres bl.a. til:

 • at få både mænd og kvinder til at indse vigtigheden af at være tilsluttet en fagorganisation.
 • at modarbejde alle fordomme i henseende af hvilken type arbejde, ”kvinder er bedst til”, deriblandt de traditionelle fordomme som eksisterer indenfor fagforeningsbevægelsen som fortsat er en stor forhindring.
 • at udforme metoder for en forøgelse af faglig rekruttering af de kvindelige ansatte.
 • at arrangere børnepasning i forbindelse med kurser og andre faglige aktiviteter.
 • at erkende betydningen af de kvindelige arbejdsmodtageres problemer og sørge for at der udarbejdes programmer som behandler disse problemer, samt at funktionærer og udvalg arbejder efter disse programmer.
 • at udnytte de kvindelige fagforeningsmedlemmers kundskaber erfaringer.
 • at gøre offentligheden bevidst om kvindernes ret til at medvirke i fagligt arbejde og værdien af deres medvirken.
 • at vedtage nødvendige forholdsregler, der tager hensyn til kvinders valg eller udpegning i faglige organisationer, rådgivende og besluttende organer.
 • at der er en rimelig repræsentation af kvinder i delegationer til kongresser, møder og konferencer.

Dette var uddrag fra FIET's handlingsprogram for kvindelige ansatte. Og netop i en krisetid, finder vi det meget vigtigt at opsummere et handlingsprogram som dette, ikke mindst på grund af forskellige røster i offentligheden, der giver udtryk for, at vi skal sætte år tilbage i tiden.

Ligestillingsudvalget tror dog at på vore kollegaers sunde fornuft og solidaritet.