Byggeaffald. Credit Teknologisk Institut
Til januar offentliggøres en revideres affaldsbekendtgørelse for bygge- og anlægsbranchen.

Øget sporbarhed og dokumentation af byggeaffald

Bæredygtighed Byggeaffald er ikke kun affald, men kan også, håndteret korrekt, udgøre en værdifuld ressource. Men det kræver øget dokumentation og sporbarhed.

Derfor er det godt nyt, at der i den kommende revidering af affaldsbekendtgørelsen for bygge- og anlægsbranchen forventes markante ændringer i forhold til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt kortlægning af bygninger.

Hidtil har reglen været, at affaldsanmeldelsen skal indsendes til kommunen 14 dage før påbegyndelse af arbejdet, men i den reviderede affaldsbekendtgørelse lægges der op til, at anmeldelsen skal følge affaldet frem mod første affaldsmodtager.

Den skal også omfatte kortlægningsrapporter med en række oplysninger, eksempelvis analyseresultater på repræsentative prøver, placering af forurenede materialer, planer for hvordan materialerne forventes udsorteret, fjernet og håndteret med videre.

Der lægges desuden op til at anmeldelsen ajourføres løbende, eksempelvis med ny viden om forekomst og koncentration af problematiske stoffer.

Opbygning af marked

Umiddelbart kan den øgede grad af rapportering betyde mere arbejde for branchens aktører, for eksempel i forbindelse med nedrivning, men ifølge Lene Dalvang fra Teknologisk Institut, vil den øgede dokumentation øge sporbarheden og derved lette omstillingen til en cirkulær økonomi.

”Sporbarhed og dokumentation af genbrugte og genanvendte materialer er en forudsætning for opbygningen af et effektivt marked for disse materialer.”

Endelig lægges der i den reviderede affaldsbekendtgørelse op til, at alle bygninger inden nedrivning eller renovering skal gennemgås for at identificere miljøfarlige stoffer – og ikke kun PCB.

Affaldsbekendtgørelsen forventes godkendt i slutningen af året og udsendt i januar 2021.

Læs mere på Teknologisk.dk