Overenskomstfornyelse på teaterområdet søjle A og B

OK22 Sent mandag eftermiddag blev TL og Dansk Teater enige om en aftale for fornyelse af overenskomsterne på teaterområderne dækkende søjle A og B

Der er flere større ændringer og tilpasninger af overenskomsten i forhold til tidligere. Herunder er nævnt en række af de mest væsentlige.

Løn og pension:

 • Skalaløntrins forhøjelse for kategori 1 og 2 stillinger til henholdsvis skalatrin 25 og 23, samt lønregulering i henhold til CFU-forliget i perioden (søjle A).
 • Skalaløntrins og lønregulering i henhold til CFU-forliget (søjle B).
 • Ny bestemmelse om årlig lønsamtale.
 • Pension til elever fra den fyldte 18 år (2/4 ordning).
 • Mulighed for at udbetale pensionsdelen som timelønsansatte medarbejdere over pensionsalderen.
 • Engangstillæg til medarbejdere på søjle B.

Arbejdstid, vagt og turne:

 • Præciseringer og justeringer i forhold til normtider.
 • Overenskomsten tilpasse de nye regler for barsel.
 • Indførelse af begrebet selvtilretteligger.
 • Elevbestemmelse vedrørende overarbejde.
 • Forsøgsordning med mulighed for timelønsansættelse af medarbejdere i kategori 1 og 2.

Øvrige punkter

 • Aftale om særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø – store arbejdsmængder og tidspres.
 • Aftale om opfordringer til afholdes af MUS-samtaler.

Derudover har TL opnået at få indført den første klausul som skal være med til at sikre mod socialdumping og understøtte den danske model. Klausulen omhandler CO-produktioner og lyder således:

"Parterne er enige om følgende bestemmelser til overenskomsten, der skal gælde fra sæson 23/24. 

Såfremt to eller flere teatre co-producerer en forestilling, hvor ikke alle teatre er overenskomstdækket, skal det/de teater/teatre, der er dækket af nærværende overenskomst sikre, f.eks. i co-produktions/samarbejdsaftalen, at ansættelsesvilkårene for de ansatte i hos CO-producenten i ansættelsesperioden i Danmark som minimum følger nærværende overenskomst bestemmelser om minimumsløn og pension."

 Overenskomstfornyelsen sendes til afstemning blandt de omfattede medlemmer i januar 2023.