Dit arbejdsliv er i forandring. Rigtig mange af TL’s medlemmer oplever i disse år store forandringer i deres arbejdsliv. Forandringer, der giver nye og spændende muligheder, men som også rummer udfordringer.

I TL har vi identificeret fem tendenser for fremtidens arbejdsmarked. Det er de fem tendenser, vi vil have fokus på i vores arbejde frem mod kongressen i 2016.

 • En arbejdsplads i forandring

  Fremtidens arbejdsplads og arbejdsliv bliver fleksibelt, og arbejdsgiverne kommer til at stille større krav til de ansatte.

  Sådan er det allerede i dag, men den tendens vil blive forstærket. Der bliver øgede muligheder for hjemme- eller mobilarbejdsplads, men også mulighed for at indgå i flere teams ad gangen og måske uden fast arbejdsplads.

  Flere taler om distanceledelse og selvstyrende teams, der kan ændre den nuværende måde at arbejde på med en fast leder.

  Flere arbejder alene med de udfordringer det giver. Eksempelvis har forholdene i Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen ændret karakter. De ansatte har ingen fast arbejdsplads, men arbejder og kører ud hjemmefra.

  Vi ser allerede nu flere projektansættelser og korte ansættelser – både inden for og uden for landets grænser.

  Der er en frygt for, at TL-arbejdspladser i fremtiden vil blive overtaget af akademikere.

  Desuden vil endnu flere udlændinge tage arbejde i Danmark.

  Alt dette vil uden tvivl udfordre TL's overenskomster.

  Arbejdspladserne vil blive endnu mere digitale og med større krav til dokumentation, sprogkundskaber og videndeling. Det stiller krav til arbejdspladserne og medarbejderne.

  TL bør have fokus på og arbejde for:
  • At overenskomsterne udfordres, og at indholdet i TL’s overenskomster derfor også skal tage højde for:
  1. Det grænseløse arbejde.
  2. Atypiske ansættelser.
  3. Styrkelse af kompetenceudvikling.

  FPU - TL's fagpolitiske udvalg - vil komme med forslag til, hvordan områderne kan afdækkes, og hvilke initiativer der skal igangsættes.

  Herudover peger FPU på, at udvalget i samarbejde med UPU (uddannelsespolitisk udvalg) og BPU (beskæftigelsespolitisk udvalg) vil se på mulighederne i.f.t. VEU-midler, synspunkter i.f.t. AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) samt øvrige uddannelsesmidler.

  • At fastholde TL arbejdspladser i konkurrencen med andre faggrupper (særligt akademikere). Og herunder udbrede kendskabet til TL’s uddannelser.

  • At udbrede kendskabet til TL’s uddannelser.

  • At understøtte medlemmerne i krav om bedre kompetencer og omstillingsparathed.

  • At den store del af medlemmerne uden overenskomst understøttes og hjælpes i udviklingen.

 • Globalisering

  Godt hver tredje medlem af TL rejser i dag til udlandet i forbindelse med sit arbejde. Det viser en undersøgelse bragt i Teknikeren i oktober 2014. Den tendens, forventer vi, bliver forstærket frem mod 2020.

  Det beriger i arbejdslivet, at du lærer nye mennesker fra andre verdensdele at kende. Du arbejder på nye måder og får udvidet din horisont.

  En særlig udfordring er, at virksomhederne har udenlandsk ledelse – både direkte ansat i virksomheder i Danmark - og ledelse, som sidder i udlandet og ikke har kendskab til den danske arbejdskultur.

  Det stiller også krav til sprogkundskaber, kulturforståelse, og at du skal have forståelse for andre, der kan have en helt anden arbejdskultur.

  Allerede i dag er engelsk virksomhedssprog på en række danske virksomheder. Den udvikling forventes at forsætte.

  Langt hen af vejen har vi en tro på, at globaliseringen bidrager til øget vækst og et spændende arbejdsliv med mange nye udfordringer. Dog er der også bekymring at spore:

  - Vil medlemmer af TL også opleve problemer med social dumping?
  - Vil danske virksomheder fortsætte med at flytte produktionen til Asien, Polen mv.?
  - Og vil det betyde, at arbejdspladser forsvinder?

  TL bør have fokus på og arbejde for:
  • At medlemmerne efteruddannes i sprog og kulturforståelse - og hvad det betyder for den måde, der bedrives ledelse på.

  • At medlemmerne efteruddannes i sprog (særligt engelsk som arbejdssprog).

  • At medlemmerne får en forståelse for andre arbejdskulturer.

  • At der kommer en generel styrkelse af og oplysning om mulighederne for kompetenceudvikling.

  • At man er opmærksom på, at social dumping ikke kun rammer de andre, men også TL’s medlemmer.

  • At få forbedret regler for arbejdsklausuler og kædeansvar.

  • At undersøge muligheden for at igangsætte et projekt sammen med CO-Industri, om?

 • Nye udfordringer for arbejdsmiljøet

  Et ændret arbejdsmarked i fremtiden, hvor nøgleordene kan blive globalisering, digitalisering, fleksibilitet, stiller store krav til arbejdsmiljøet.

  Det gør det sådan set allerede i dag. De digitale muligheder for at være ”på” hele tiden giver fleksibilitet, men også risiko for manglende kontrol.

  Det vil stille krav til både arbejdspladser og medlemmer om at tage hånd om arbejdsmiljøet og være klar til at tackle de udfordringer, et ændret arbejdsmarked vil medføre.

  Krav om større effektivitet, færre hænder til flere opgaver, det stiller også store krav til arbejdsmiljøet. Både psykisk og fysisk.

  Hvis der, som prognoserne siger, vil mangle teknikere på fremtidens arbejdsmarked, kan arbejdsmiljø også blive et parameter, virksomhederne kan konkurrere på.

  Derfor kan CSR (virksomhedernes ”sociale ansvar”) blive vigtigere og vigtigere i fremtiden. Både som krav fra kunder og samfund, men også fra de ansatte.

  I TL vil vi have fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

  TL bør have fokus på og arbejde for:
  • At virksomhederne bliver bedre til at håndtere sygdom og stress.

  • At det enkelte medlem bliver bedre til at håndtere sygdom og stress.

  • At arbejdsmiljøet tænkes ind, når der sker forandringer på arbejdspladserne.

  • At arbejdsmiljøet ”følger med”, når der stilles større krav til fleksibilitet og effektivitet.

  • At få stress anerkendt som arbejdsskade.

  • At få uddannet alle TL’s arbejdsmiljørepræsentanter. TL igangsætter en ny grunduddannelse som supplement til den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret 2015.

 • Livslang læring

  Digitalisering og globalt arbejde kræver nye og andre typer kompetencer, som ikke alle nødvendigvis har lært på deres oprindelige uddannelse.

  Høj kvalitet er ligeledes blevet et konkurrenceparameter, der kræver medarbejdere med de rigtig kvalifikationer og evne til en evig omstillingsparathed.

  Nye måder at arbejde sammen på, fleksibilitet og nye ledelsesformer. Alt sammen noget der stiller krav til uddannelse herunder videre– og efteruddannelse.

  Det giver også nye muligheder for hele tiden at udvikle sig fagligt og lære nyt.

  Fokus skal også være på de medlemmer, der i kortere eller længere perioder er ledige. Vi skal bruge ledighedsperioden strategisk til at få opkvalificeret og flyttet den ledige hen, hvor der er jobåbninger.

  Særlig opmærksomhed skal der være på kortidsansatte medlemmers muligheder for at få information, viden og rådgivning om videre- og efteruddannelse.

  TL har fokus på og arbejder for:
  • At alle har adgang til kvalificeret videre – og efteruddannelse.

  • At endnu flere tager videre– og efteruddannelse samt uddanner sig til nyt niveau (fx. akademiuddannelser).

  • At uddannelserne til stadighed lever op til arbejdsmarkedets krav og forventninger. Vores uddannelser udvikles på baggrund af den teknologiske udvikling og de krav og standarder, der er inden for vores fagområder og brancher.

  • At få uddannelsesdækket, de områder inden for TL’ brancher, der ikke har uddannelse i dag.

  • At uddannelser er attraktive og tidssvarende for studerende med praktikpladser af høj kvalitativt.

  • At TL - via LO-repræsentation i de regionale arbejdsmarkedsråd - arbejder for, at uddannelse, herunder praktikpladser samt videre - og efteruddannelse dagsordensættes som en nødvendig del i velfungerende regionale arbejdsmarkeder.

  • At der er fokus på et koordineret og forpligtigende partssamarbejde både på centralt og lokalt niveau. Vi skal være en attraktiv og konstruktiv samarbejdspartner for uddannelsesinstitutionerne.

  • At TL skal understøtte medlemmerne gennem fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse, så medlemmerne kan klare det fleksible og effektive arbejdsliv.


  TL har fokus på og arbejder for – særligt for ledige:
  • At alle ledige har ret til kvalificeret videre– og efteruddannelse.

  • At styrke overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked – alle dimittender skal i job. TL's trainee-ordning er ét bud på et beskæftigelsesredskab for ledige dimittender.

  • At jobskiftere og ledige sikres kvalificeret og professionel rådgivning og vejledning i job og karrieremuligheder – herunder relevant efteruddannelse.

 • Balance mellem arbejds- og familieliv

  Øget globalisering, højere krav om fleksibilitet og forandringsparathed kan give udfordringer for balancen mellem arbejdes og familieliv. Den teknologiske udvikling giver allerede i dag mulighed for at være "på" 24 timer i døgnet.

  Nogen nyder den frihed, som fleksibiliteten også giver. Det kan være med til at få familielivet til at hænge sammen, hvis man f.eks. kan gå tidligt, for så at arbejde, når børnene er lagt i seng. Eller hvis man kan arbejde hjemmefra og spare transporttiden.

  For andre er det ikke en gevinst for familielivet. Det kan være svært at holde rigtig fri og være nærværende, når du konstant er på.

  Tanken om, at man kan tilrettelægge sit arbejde forskelligt i forskellige faser af livet (livstidsfaser) er tiltalende. Når du er ung og endnu ikke har børn, kan du arbejde meget, for så at drosle ned, mens du har små børn.

  Senere kan du igen arbejde lidt mere, for så igen at drosle lidt ned som senior.

  Det er en tankegang, der vil få balancen mellem arbejdsliv og familieliv til at blive lettere for mange, men også en tankegang, der kan være svær at implementere.

  Balancen mellem arbejdsliv og familieliv giver udfordringer for mange TL'er, særligt dem med mindre børn. Det vil TL gerne have fokus på.

  Derfor bør TL have fokus på og arbejde for:
  • At anerkende, at mennesker er forskellig – nogle medlemmer trives med flydende grænser mellem arbejds-og privatliv - andre gør ikke.

  • At få politikere til at have fokus på familiepolitik – bl.a. gode og fleksible pasningstilbud, der understøtter det fleksible arbejdsmarked - samt hvordan man evt. kan tænke livstidsfasetankegangen ind i det.

  • At understøtte medlemmernes ønske om at sikre balance i livet.

  • At få flex/omsorgsdage til alle både via overenskomster og aftaler.

  • At inddrage TL’s karteludvalg i diskussionerne vedrørende udvikling i arbejdstidsforholdene og muligheden for anvendelse af lokale arbejdstidsaftaler.

  • AT nedsætte en taskforce, der skal se på de særlige udfordringer, der er for medlemmer ansat hos ikke overenskomstdækkede virksomheder.