Persondatapolitik

Det er vigtigt for Teknisk Landsforbund (TL) og Teknikernes A-kasse (TAK), at medlemmer, tidligere medlemmer og andre, som har givet TL/Tak personoplysninger, kan være trygge ved, at TL/TAK behandler disse oplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Ved din indmeldelse i TL og i forbindelse med eventuel behandling af sager for dig eller din deltagelse i aktiviteter i fagforeningen har du givet en række oplysninger til TL. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde de forventninger, du kan have til dit medlemskab.

Ved din indmeldelse i TAK og som en naturlig del af medlemskabet i TAK, og især som ledig dagpengemodtager, afgiver du en række personoplysninger til os. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan udbetale dagpenge til dig. De oplysninger, du afgiver er helt i overensstemmelse med persondataforordningen, og du skal ikke foretage dig noget i den forbindelse.

I det følgende har vi beskrevet, hvordan TL/TAK behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte TL/TAK med spørgsmål.

 

PERSONDATAPOLITIK

1. TL og TAK et hus med to lejligheder
TL og TAK er to selvstændige organisationer. TL og TAK videregiver ikke personoplysninger fra den ene organisation til den anden uden dit samtykke. De to organisationer har samme politiske ledelse og er underlagt de samme regler for behandling af personoplysninger.
 

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
TL/TAK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Teknisk Landsforbund
CVR.nr. 11 88 68 17 
Nørre Voldgade 12
1358 København K 
Email: tl@tl.dk

Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK)
CVR.nr. 23 40 11 18
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Email: tlforsikringssekretariatet@tl.dk

Indeholder din kontakt til TL/TAK personoplysninger, bør du anvende vores sikker mail. TL/TAK modtager KUN sikre mails på secure@tl.dk. Du skal dog være opmærksom på, at dit eget postsystem skal være sat op til at sende sikre mails, ellers er afsendelsen til secure@tl.dk ikke sikker. 
 

3. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til, hvordan TL/TAK behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte TL/TAK.

Det kan du gøre således: 
• På e-mail: tl@tl.dk
• På telefon: 33436500
• Ved brev: Teknisk Landsforbund, Nørre Voldgade 12, 1358 København K
 

4. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
TL behandler kun personoplysninger om dig som led i vores aktiviteter som fagforening, f.eks. i forbindelse med arrangementer og uddannelse samt vores rådgivning og hjælp til dig som medlem (herunder behandling af dine sager). Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med statistiske analyser og til forskning. 

Det sker f.eks. - men ikke nødvendigvis kun - når du deltager i:
• Kurser, konferencer, kongresser eller lignende arrangementer
• Karrieresamtaler, uddannelsesrådgivning, personlige udviklingsforløb og kompetenceudviklingsprojekter
• Trivselssamtaler og arbejdsskadesager
• Kampagner og organiseringsprojekter
• Faglige netværksinitiativer
• Medlemsundersøgelser

TL behandler også personoplysninger i forbindelse med organisering, kommunikation, politisk interessevaretagelse samt når vi indgår, fornyer og håndhæver overenskomster.

TAK behandler kun personoplysninger om dig som led i vores administration som a-kasse.

TAK behandler f.eks. oplysninger om dig, når:
• du ansøger om dagpenge, feriedagpenge og efterløn
• du indsender dagpengekort/efterlønskort 
• du registrerer dine jobsøgninger i Jobloggen 
• vi udbetaler ydelser til dig
• vi vurderer din rådighed
• vi modtager indberetninger fra jobcentre, SKAT eller andre

Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne i TL er typisk: 
Forordningens artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel)

Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne i TAK er typisk:
• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være: 
• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)

Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser)
• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger)
• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)
• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser)
• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål)
• Forordningens artikel 10 (straffedomme)
• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (straffedomme)
• Databeskyttelseslovens § 10 (statistiske og videnskabelige formål)
• Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer)
• Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold) 
 

5. Kategorier af personoplysninger
Som led i dit nuværende eller tidligere medlemskab af TL/TAK behandler vi oplysninger om dig.

Det, at man er medlem af en fagforening, er en såkaldt følsom personoplysning i databeskyttelseslovgivningens forstand (artikel 9). Det betyder, at de fleste af de oplysninger, som TL behandler om dig, er følsomme, fordi det kan udledes af vores behandling, at du er medlem af TL.

Vi behandler disse personoplysninger om dig: 
• Medlemskab af TL/TAK
• Personnummer 
• Stamdata, herunder dit navn og din stillingsbetegnelse, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer samt lønoplysnin-ger og statistik
• Dine uddannelsesforhold
• Dine ansættelsessteder
• Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med TL/TAK
• Hvilke elektroniske nyhedsbreve, du har modtaget
• Hvilke elektroniske breve, du har modtaget fra TL/TAK, samt hvilke breve, du har læst
• Hvilke forsikringer, du har tegnet via TL
• Oplysninger om dine pensionsforhold
• Hvilke TL-kurser og -arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
• Medlemsundersøgelser
• Oplysninger om kost (f.eks. om man er allergisk over for nogle fødevarer i forhold til forplejning)
• Eventuelle tillidshverv samt valgdato (TR, AMR, A/S-bestyrelsesmedlem, afdelings-, sektor- og/eller klubbestyrelsesmedlem, kongresdelegeret m.v.)
• Oplysninger om test (hvis du har deltaget i et kursus eller udviklingsforløb, hvori en sådan test blev anvendt)
• Dit CV (hvis du har deltaget i en personlig karriererådgivningssamtale)

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du har fået faglig eller juridisk hjælp af TL: 
• Oplysninger om helbredsmæssige forhold (f.eks. i faglige sager, hvor det har relevans, hvis du er handicappet, er i støttet beskæftigelse, eller hvor sygdom har betydning for dit ansættelsesforhold eller din ret til andre ydelser)
• Oplysninger om sociale forhold
• Oplysninger om politiske, religiøse, race eller etniske og seksuelle forhold
• Oplysninger om strafbare forhold 

Ovenstående oplysninger indgår som hovedregel kun i enkelte sager.

I forbindelse med udbetaling af dagpenge til dig behandler TAK f.eks. disse oplysninger om dig:
• Ansættelsesforhold 
• Løntimer og indkomst
• Feriedage og feriegodtgørelse
• Slægtskab (forsørgelsespligt)  
• Helbredsmæssige forhold
• Selvstændig virksomhed
• Pensioner 
• Jobsøgning
• Tilmelding/afmelding i jobcentret
• Deltagelse i tilbud, f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik m.m. 

TAK indhenter blandt andet ovenstående oplysninger fra:
• Dig
• Dine arbejdsgivere
• Indkomstregistret
• CVR-registret
• CPR-registret
• Feriekonto
• Jobcentret
 

6. Videregivelse af dine personoplysninger 
TL videregiver eller overlader dine relevante personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:
• Offentlige myndigheder 
• Læger 
• Tillidsvalgte 
• FH og andre fagforbund 
• A-kasse (TAK)
• Bank- forsikrings- og pensionsselskaber samt Forbrugsforeningen og PlusKort+
• Hoteller og konferencesteder
• Uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere
• Domstole og domstolslignende organer
• Arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
• Rådgivere, f.eks. advokat, revisor, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig
• Andre TL-medlemmer ved udarbejdelse af kontaktlister til TL-arrangementer. Dette vil du dog kunne fravælge i forbindelse med tilmeldelse.

Ved brug af nogle medlemstilbud, er det en betingelse, at det kan kontrolleres, at du rent faktisk er medlem af TL. Denne kontrol giver du typisk tilladelse til, når du tilmelder dig medlemstilbuddet, f.eks. forsikringstilbud.

TAK videregiver oplysninger om dig, når vi efter reglerne har pligt til det. Vi videregiver f.eks. oplysninger om dig til:
• Offentlige myndigheder, eksempelvis jobcentre, kommuner, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, politiet m.fl. 
• Andre a-kasser, eksempelvis ved overflytning 

I det omfang TL/TAK bruger eksterne samarbejdspartnere til at behandle og opbevare data, indgår TL/TAK databehandlingsaftaler, der giver dig den samme sikkerhed, som hvis dine data blev direkte behandlet af TL/TAK. Du har mulighed for at stille spørgsmål om TL/TAKs databehandleraftaler ved at bruge kontaktoplysningerne i punkt 3.
 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke persondata til tredjelande uden for EU eller internationale organisationer.
 

8. Hvor dine personoplysninger stammer fra
TL behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig og eventuelt fra dine pårørende. Herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:
• Din arbejdsgiver 
• Tillidsvalgte 
• Dine kolleger
• Dine pårørende
• Jobcentre 
• Læge eller anden behandler
• Arbejdsmedicinsk klinik
• Dit pensionsselskab
• Dit forsikringsselskab
• Modparter i sager, som kan være arbejdsgivere, advokater, arbejdsgiverorganisationer eller lignende
• A-kasse (TAK)
• Offentlige myndigheder 
• FH eller andre forbund
 

9. Opbevaring af dine personoplysninger 
TL opbevarer dine personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat i TL´s politik for opbevaring og sletning af personoplysninger. Du kan læse TL´s slette-politik nederst på denne side.

TAK opbevarer dine personoplysninger, så længe vi efter nationale regler er forpligtet til at opbevare dem. Vi har f.eks. pligt til at opbevare oplysninger, der vedrører dine dagpengeudbetalinger i mindst 5 år, og oplysninger om dit dagpengeforbrug i 8 år. Vi skal gemme disse oplysninger af dokumentationshensyn. 
 

10. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
TL anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med TL’s fagforeningsmæssige aktiviteter. 

TAK anvender i ganske få tilfælde automatiske afgørelser for at sikre en så hurtig og enkel sagsbehandling som mulig. Hvis du klager over en sådan afgørelse, vil den altid blive gennemgået af en medarbejder i TAK.
 

11. Retten til at trække samtykke tilbage 
TL/TAK bruger som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at behandle dine personoplysninger. I det omfang, vi har bedt om dit samtykke til behandling af oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 3. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så TL/TAK’s behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage. 
 

12. Dine rettigheder 
Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 
• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 
• Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 
• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod TL/TAK’s behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
• Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én data-ansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte TL/TAK.
 

13. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.TL’s politik for opbevaring og sletning af personoplysninger
TL vil tilbyde den bedst mulige service til medlemmerne. Under medlemskabet sletter TL derfor ikke medlemmets sager på eget initiativ.

Hvis et medlem melder sig ud (herunder dør) eller beder om at blive glemt gælder følgende politik:

TL sletter alle oplysninger, som opbevares på grundlag af samtykke alene.

Andre oplysninger slettes i det omfang persondataforordningen eller anden lovgivning ikke giver grundlag eller pligt til at beholde dem, 

Sletningen sker efter følgende principper:
• Oplysninger om medlemskab af TL vil blive slettet 10 år efter udmeldelse. Årsagen til at denne oplysning bevares er, at TL ved indmeldelse skal kunne konstatere, om medlemmet tidligere har været medlem og dermed skal gennemgå en særlig karensperiode jf. TLs love § 6, stk. 1 2. pkt. og forordningens art 6, stk. 1 litra f.
• Medlemssager vil blive slettet 10 år efter sagens afslutning. Oplysningerne beholdes i 10 år for det tilfælde, at medlemmet rejser krav mod TL p.g.a. mangelfuld sagsbehandling jf. forældelsesloven §§ 3, 4 og 14 og forordningens art 6, stk. 1 litra f.
• Oplysninger om gæld til TL gemmes indtil gælden er betalt eller forældet.