Ansættelse med løntilskud

Ansættelse med løntilskud svarer til den aktivering, der tidligere blev kaldt jobtræning.

Du kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere med henblik på oplæring og træning af faglige, sociale og sproglige kompetencer.

Når du indgår et ansættelsesforhold med løntilskud, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori dine løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres.

Udgangspunkt er også at jobcenteret udfærdiger "Min Plan" eller opdaterer den igangværende for dig, hvis løntilskudsperioden overstiger 4 uger.

 • Hvilke krav skal du opfylde?

  For at få ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, skal du som udgangspunkt have været ledig i mere end 6 måneder. Denne regel kan dog fraviges, hvis du opfylder mindst én af disse betingelser:

  1. Du ikke har en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller kompetencegivende uddannelse på højere niveau.
  2. Du er over 50 år.
  3. Du er enlig forsørger.
 • Hvor længe kan man blive ansat med løntilskud?

  Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan have en varighed på op til 6 mdr. Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere kan have en varighed på op til fire måneder.

 • Hvordan er løn og arbejdsvilkår?

  Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, skal løn og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

  Det samme gælder for ansættelse hos offentlige arbejdsgivere, bortset fra følgende regler:

  • Lønnen må maksimalt udgøre kr. 130,99 pr. arbejdstime (2021).
  • Lønnen skal ligge på niveau med din individuelle dagpengesats.
  • Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen.
 • Kan det kombineres med uddannelse?

  Uddannelse kan efter nærmere aftale mellem dig, din arbejdsgiver samt jobcenteret indgå i et tilbud om ansættelse med løntilskud.

  Din arbejdsgiver udbetaler dig løn som i den øvrige del af ansættelsen, du skal dog sikre dig, at dette er aftalt i din "Min Plan" som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud.

 • Kan man blive ansat med løntilskud i udlandet?

  Der kan gives tilbud om ansættelse med løntilskud i udlandet, når:

  1. ansættelsen sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted (skattemæssigt) i Danmark.
  2. ansættelsen er frivillig for dig.
  3. der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.
  4. du er sikret hjemrejse.
 • Kan du få befordringsgodtgørelse?

  Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 km til dit arbejdssted samt hvis der er tale om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver.

  Det er din A-kasse, der træffer afgørelse om og udbetaler befordringsgodtgørelse.

 • Hvordan påvirker det din dagpengeret?

  Mens du er i ansættelse med løntilskud forbruger du af din dagpengeret, da der ikke er tale om ustøttet løntimer. Det betyder samtidig, at du ikke genoptjener ret til en ny dagpengeperiode.

 • Skal du stå til rådighed for andre job?

  Du skal som udgangspunkt være til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige at du skal søge ustøttet beskæftigelse i din tilskudsperiode. Medmindre jobcenteret har fraveget dette krav i din "Min Plan".