APV

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal afdække det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ud fra APV'en laves en plan for handling og opfølgning. Arbejdspladsen er ansvarlig for at gennemføre APV'en, som skal findes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet.

APV

 • Hvad er en APV?

  En APV er en kortlægning af arbejdsmiljøet. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at fordele de praktiske opgaver omkring APV, og de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, som skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderingen skal findes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet.

 • APV hvornår?

  Det er lovpligtigt at gennemføre en APV min. hvert 3. år samt hvis der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Ofte er APV dog en løbende proces med at evaluere og forbedre konkrete elementer i arbejdsmiljøet.

 • APV hvorfor?

  Formålet med APV'en er systematisk at måle arbejdsmiljøet så arbejdsmiljøgruppen kan få øje på problemer i arbejdsmiljøet og gribe hurtigt ind.

  Ud fra resultaterne af APV’en kan arbejdsmiljøgruppen lægge en plan for hvordan arbejdspladsen skal løse de problemer som medarbejderne har peget på i APV’en.

 • APV hvordan?

  En APV kan laves på mange forskellige måder og med forskellige fokus, der er ingen faste krav til omfang eller dybde. Det afhænger f.eks. af hvilke udfordringer, der fylder mest på arbejdspladsen, typen og størrelsen af arbejdspladsen, og om arbejdspladsen tidligere har lavet en APV og resultaterne derfra.

  APV’en skal pege på arbejdsmiljøproblemer. Derudfra kan arbejdspladsen vurdere mulige løsninger og prioritere, hvad der er vigtigst at handle på først. Den endelige handleplan skal præsenteres skriftligt og være tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

  Arbejdstilsynet har lavet særlige branchespecifikke tjeklister, som kommer ind på arbejdsmiljøudfordringer, som er typisk for de enkelte brancher.

  Læs om Arbejdstilsynets APV-tjeklister

 • Redskaber til APV?

  Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal evalueres i APV'en. Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har nogle simple spørgeskemaer til APV'en.

  Der er også mere omfattende spørgeskemaer, se bl.a. Arbejdstilsynets vejledning i kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har også en lang række spørgeskemaer som kan bruges i en APV f.eks. om sikkerhed, social kapital, psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

  I skal også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for sygefraværet, i givet fald skal de også tages med, når I prioriterer opgaverne og planlægger arbejdsmiljøarbejdet.

 • Mulige løsninger

  Arbejdspladsen skal beskrive løsninger på de udfordringer APV'en peger på. Løsningerne skal

  • forebygge, at problemet opstår igen
  • rettes mod kilden til problemet
  • understøtte at arbejdet kan udføres på en mere hensigtsmæssig måde
  • støtte at farlige eller belastende situationer kan udskiftes med mindre risikofyldte situationer
  • beskytter så mange medarbejdere som muligt
  • understøtte at medarbejderne bliver uddannet og instrueret, så de er klædt på til arbejdet.

  Se mere på arbejdstilsynets hjemmeside.

 • Prioritering

  Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de problemer der er konstateret, i hvilken rækkefølge de skal løses. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

  Hvis APV'en peger på akutte farer for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden umiddelbart træffe foranstaltninger, som fjerner faren eller reducerer den til et acceptabelt niveau. Desuden skal handlingsplanen indeholde permanente løsninger.

 • Handleplan

  Arbejdspladsen skal sikre at handlingsplanen beskriver realistiske mål og tidsplaner samt, hvem der er ansvarlig for at løse hvilke problemer. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen bør i fællesskab diskutere handlingsplanen og prioriteringen.

 • Opfølgning

  For at sikre at handlingsplanen bliver gennemført skal arbejdspladsen opstille retningslinjer for hvordan der følges op på handlingsplanen.

  Opfølgningen skal indeholde en evaluering af om de valgte løsninger virker, og om handlingsplanen skal revideres.

  Arbejdspladsen skal desuden revidere APV'en, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet.

 • Inspiration fra arbejdspladser

  Du kan finde inspiration til arbejdsmiljøarbejdet fra andre arbejdspladser i her.