Arbejdsskade

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet. Får du en arbejdsskade, har du muligvis ret til en erstatning.

 • Hvad er en arbejdsskade?

  Der findes to slags arbejdsskader: ulykker og erhvervssygdomme:

  Ulykke
  En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst 5 dage. 

  En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde eller de forhold det er foregået under. Der skal med andre ord være sammenhæng mellem dit arbejde og årsagen til skaden - det kaldes ifølge Arbejdsskadeloven ”årsagssammenhæng”.

  Eksempler:

  • Du falder på din arbejdsplads og slår ryggen og knæet.
  • Du har normalt administrativt arbejde, men har i 3 dage været med til at flytte om på kontorerne på din arbejdsplads. Du har fået ondt i ryggen af at have båret på tunge kasser, uhåndterlige reoler m.v.

  Erhvervssygdom
  En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

  Eksempler:

  • Eksem efter udsættelse for særlige eksemfremkaldende stoffer på arbejdspladsen.
  • Du har fået en støjbetinget hørenedsættelse fordi du har være udsat for kraftig støj gennem flere år.

  TL's pjece om arbejdsskader

  Dokumentationen for sammenhæng mellem arbejdet og sygdommen/ulykken er afgørende for, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade.

  Ved arbejdsskader er det vigtigt, at du søger læge straks, da det kan være afgørende, at det er noteret af en læge, at du i forbindelse med bestemte forhold på arbejdspladsen fik symptomer.

  Læs mere på Arbejdsmarkeds Erhvervssikrings hjemmeside

 • Jeg har været ude for en arbejdsulykke – hvad gør jeg?

  Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsulykke til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring samt til sit forsikringsselskab. Din læge/tandlæge har også pligt til at anmelde en skade.

  Du har dog også selv ret til at anmelde en skade. 

  Det er vigtigt, at der sker anmeldelse selvom du ikke umiddelbart har følger af ulykken. Ulykken kan senere vise sig, at give varige gener i form af mén eller tab af erhvervsevne. 

  Teknisk Landsforbund kan også anmelde din skade for dig. Kontakt Teknisk Landsforbund, som kan hjælpe dig i det videre forløb. 

 • Jeg har fået en sygdom på grund af mit arbejde - hvad gør jeg?

  Hvis du har en mistanke om, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde eller dine arbejdsforhold, skal sygdommen anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

  Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

  Du selv, din arbejdsgiver, din læge/tandlæge eller Teknisk Landsforbund kan anmelde skaden.

  Det er meget vigtigt, at du sikrer dig at sygdommen er anmeldt, da der er en frist på 1 år for anmeldelse af erhvervssygdomme.

  På Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside kan du finde eksempler på erhvervssygdomme:

  Hvad er en erhvervssygdom?

 • Er der tidsfrister for anmeldelse af erhvervssygdomme og arbejdsulykker?

  Ulykke
  Du har en frist på 1 år fra skaden skete til at anmelde en skade, hvis din arbejdsgiver ikke har anmeldt den.

  Hvis du er i tvivl, om en arbejdsskade er anmeldt så spørg din arbejdsgivers forsikringsselskab eller i Arbejdsskadestyrelsen.

  Erhvervssygdom
  Det er din praktiserende læge, der skal anmelde en formodet eller konstateret sygdom til Arbejdsskadestyrelsen.

  Din læge har pligt til at anmelde en sygdom snarest muligt og senest 9 dage efter, at lægen er blevet opmærksom på, at sygdommen kan være forårsaget af arbejdet.

  Du kan også selv anmelde en sygdom. Det skal ske senest et år efter, at du er blevet opmærksom på, at sygdommen kan skyldes dit arbejde. Hvis du er i tvivl, om din sygdom er anmeldt, kan du kontakte Arbejdsmarkeds Erhvervssikring.

 • Kan jeg få erstatning?

  Får du varige mén af en arbejdsskade, kan du få godtgørelse for varigt mén. Dit mén skal være på 5 % eller derover for at udløse en godtgørelse.

  Hvis en arbejdsskade forringer dine muligheder for at tjene penge ved arbejde, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Dit erhvervsevnetab skal være på mindst 15 % for, at der kan ydes erstatning.

  Dødsfaldserstatning
  Som efterladt har du mulighed for at få erstatning, hvis afdøde var omfattet af arbejdsskadeloven, og dødsfaldet kan anerkendes som enten en ulykke eller en erhvervssygdom.

  Er du efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde, kan du få et overgangsbeløb. Derudover kan du muligvis få en erstatning for tab af forsørger.

  Efterladte børn af afdøde har ret til en erstatning for tab af forsørger, indtil de fylder 18 år. Man kan søge om at få denne erstatning udbetalt, indtil barnet fylder 21 år.

 • Kan jeg få dækket mine udgifter til behandling/medicin?

  Hvis en skade eller sygdom er forårsaget af dit arbejde, har du mulighed for at få betalt udgifter til:

  • Behandling af arbejdsskaden og genoptræning – f.eks. fysioterapi.
  • Medicin.
  • Udgifter ved tandskader.
  • Udgifter til hjælpemidler – f.eks. proteser, briller eller lignende du har brug for som følge af din anerkendte arbejdsskade.
  • Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler.
  • Udgifter i forbindelse med sagens behandling – f.eks transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser
 • Min sag er blevet afvist som en arbejdsskade i Arbejdsskadestyrelsen – hvad gør jeg?

  En afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ankes til Ankestyrelsen.

  Du kan selv anke afgørelsen eller Teknisk Landsforbund kan, efter en faglig vurdering i relation til loven, anke på dine vegne.

  Vær opmærksom på ankefristen på 4 uger efter afgørelsen.

 • Kan jeg få genoptaget min tidligere anerkendte arbejdsskadesag?

  Ja:

  Såfremt dit helbred er blevet dårligere kan du få genoptaget din sag i Arbejdsskadestyrelsen for en ny vurdering af dit mén.

  Hvis din erhvervsevne på grund af skaden bliver yderligere nedsat, så du ikke længere kan arbejde i samme omfang og dermed opretholde den samme indtægt/løn som før, kan du få genoptaget din sag i Arbejdsskadestyrelsen for en ny vurdering af din erhvervsevne.