Reglerne for ferie og fridage.

Her får du svar på de mest almindelige spørgsmål om ferie og fridage.

 • Hvad betyder corona for min ferie?
 • Kan jeg blive kaldt på arbejde i ferien?

  Nej. ”Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes” som der står i Ferieloven.

  Men som i et ægteskab kan det betale sig at være fleksibel. Er det en god og fleksibel arbejdsplads – og er afbrydelsen ikke til voldsom gene – så kan du overveje det mod tildeling af en ny feriedag. Det er en individuel vurdering, og du er altid velkommen til at drøfte det med os i din lokalafdeling. Men udgangspunktet er, at du er din gode ret til at sige nej til at afbryde din ferie for at arbejde.

  Din ferie anses først for startet på den første feriedag. Hvis det f.eks. er en mandag, så kan du godt blive kaldt på arbejde weekenden op til, hvis din kontrakt eller overenskomst giver mulighed for det.

 • Kan min chef udskyde min ferie?

  Kun i sjældne tilfælde kan din arbejdsgiver udskyde din ferie.

  I Ferieloven står: ” Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.”

  Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling, hvis din chef vil udskyde din ferie. De kan vurdere, om det er ok.

  Men som i et ægteskab kan det betale sig at være fleksibel. Er det en god og fleksibel arbejdsplads – og er afbrydelsen ikke til voldsom gene – så kan du overveje det. Det er en individuel vurdering, og du er altid velkommen til at drøfte det med os i din lokalafdeling.

  Bemærk, at din ferie først anses for startet på den første feriedag. Hvis det f.eks. er en mandag, så kan din chef godt udskyde din ferie helt frem mandag ved sædvanlig arbejdstids start.

 • Hvor meget ferie har jeg krav på?

  Efter ferieloven har du ret til fem ugers ferie (25 dage) i hvert ferieår.

  Ferieåret går fra 1. maj til 30. april.

  Hovedferie
  Du har krav på, at tre uger af din ferie bliver placeret i tidsrummet fra 1. maj til 30. september (hovedferien). Du kan godt aftale med din arbejdsgiver, at din hovedferie placeres uden for denne periode. Du kan også aftale, at du deler din hovedferie.

  Øvrig ferie
  De to sidste uger (øvrig ferie) har du ret til at få som hele uger (2 x 1 uge). Du kan aftale, at de deles op. Du kan aftale med din arbejdsgiver, hvornår øvrig ferie skal holdes. Det kan være både før og efter hovedferien.

  Placering af ferie
  Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår din ferie skal ligge, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der har retten til at bestemme.

  Feriefridage
  TL har i de kollektive overenskomster forhandlet sig frem til fem feriefridage/særlige feriedage. Er du ansat på en arbejdsplads, som er overenskomstdækket, har du derfor ud over de fem ugers ferie krav på fem feriefridage/særlige feriedage med løn.

 • Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil holde ferie?

  Du har krav på, at tre uger af din ferie (hovedferien) bliver lagt samlet i tidsrummet fra 1. maj til 30. september (ferieperioden). Du kan dog godt aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien lægges uden for dette tidsrum. Du kan også aftale, at hovedferien deles op. Dog skal mindst to uger holdes samlet.

  De sidste to ugers ferie (øvrig ferie) kan placeres både før og efter hovedferien. Du har som hovedregel ret til at få dem som hele uger (2 x 5 feriedage), men kan godt aftale at de deles op. Arbejdsgiveren har også ret til at dele dagene op, hvis det skyldes driftsmæssige forhold.

  Placering af ferie
  Udgangspunktet for placering af ferien er, at det skal ske ved aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver, eller holder virksomheden ferielukket, så kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie.

  Du har krav på at kende placeringen af din hovedferie tre måneder før, du skal holde den, og den øvrige ferie en måned før, du skal holde den. Du kan aftale et kortere varsel med din arbejdsgiver. Det frarådes dog.

  Har du skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver tage hensyn hertil ved planlægning af ferien.

  Feriefridage
  Hvis du er omfattet af en overenskomst vil du have ret til feriefridage/særlige feriedage. Det fremgår af din overenskomst, hvilke regler der gælder for placering af disse dage.

  I nogle overenskomster er det aftalt, at ferien beregnes i timer i stedet for i dage, det gælder blandt andet for det kommunale og regionale område.

 • Får jeg løn under ferie?

  Hvis du er funktionær, har du efter ferieloven krav på løn under ferie, hvis du har været ansat i hele optjeningsåret. 

  Optjeningsåret er det kalenderår, der ligger forud for ferieåret.

  Ferietillæg
  Du har også ret til ferietillæg, som er 1% af din løn i optjeningsåret.

  I nogle overenskomster har TL aftalt, at du skal have et større ferietillæg end 1%.

  Ikke ansat i hele optjeningsåret
  Har du kun været ansat en del af optjeningsåret, har du krav på løn under en forholdsmæssig del af din ferie. Du optjener 2,08 dag pr. måned, du er ansat.

  Ved jobskifte
  Når du skifter job, skal du have 12 ½ % i feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver. Feriepengne skal du have udbetalt efterhånden, som du holder ferie.

  Hvis du ikke er funktionær
  Er du ikke funktionær, har du ret til 12 ½ % i feriepenge af din løn i optjeningsåret.

 • Skal jeg holde min ferie, hvis jeg er syg?

  Hvis du bliver syg, før din ferie begynder, har du ikke pligt til at holde din aftalte ferie. Vælger du ikke at begynde din ferie, da skal du melde dig syg på samme måde, som du plejer. Du skal melde dig syg senest om morgenen den første feriedag.

  Bliver du rask i ferieperioden, da har du to valg: Enten holder du resten af ferien, eller du møder på arbejde i resten af den planlagte ferieperiode. Når du er rask, skal du med det samme meddele din arbejdsgiver, hvad du ønsker at gøre.

  Du har krav på erstatningsferie for de feriedage, som du ikke har holdt p.g.a. sygdom.

  Sygdom opstået under ferie
  Opstår sygdom under ferien, har du mulighed for at få erstatningsferie, hvis du opfylder visse betingelser:

  1. Du skal melde dig syg efter virksomhedens almindelige regler for sygemelding.
  2. Du skal fra dag 1 skaffe dig dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale for dokumentationen!
  3. Når du har været syg i 5 dage, kan du få erstatningsferie for sygedage ud over 5 dages sygdom.
  4. Når du bliver rask, meddeler du dette til arbejdsgiver. Du kan herefter vælge at holde resten af den oprindeligt aftalte ferie eller genoptage arbejdet.
  5. Kan erstatningsferien ikke holdes i ferieåret overføres den til næste ferieår.

  Bliver du syg under din ferie, er det under alle omstændigheder en god idé at kontakte din lokalafdeling for yderligere vejledning.

  Hvis virksomheden holder ferielukket, er det vigtigt, at I har en aftale om, hvordan I skal give besked, hvis I bliver syge, og hvordan I kan raskmelde jer igen.

 • Må jeg gerne tage på ferie, mens jeg er sygemeldt?

  Afhængig af hvad du fejler, kan du godt tage på ferie, selv om du er sygemeldt. Teknisk Landsforbund anbefaler dog, at du kontakter din afdeling, inden du gør det.

  Afhængig af hvad du fejler og hvor længe du er syg, kan det gå ud over dit ansættelsesforhold, hvis du tager på ferie midt i en sygeperiode.

  Er du syg i en længere periode (over 14 dage), skal du kontakte din kommune, inden du tager på ferie i udlandet.

 • Jeg har ikke fået holdt al min ferie - hvad sker der med resten?

  Som udgangspunkt kan du kun få udbetalt løn under ferie eller feriepenge, hvis du holder ferie.

  Hvis du ikke har holdt al din ferie, kan resten af lønnen eller feriepenge dog i visse tilfælde udbetales.

  Du kan indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at nogle eller alle dine feriedage ud over 20 dage overføres til det efterfølgende ferieår.

  Hvis særlige forhold har hindret dig i at holde din ferie, da kan du få feriepengene udbetalt. Det gælder i følgende tilfælde:

  • Sygdom
  • Barsels- eller adoptionsorlov
  • Ophold i udlandet
  • Overgang til selvstændig
  • Værnepligt
  • Fængsel og tvangsanbringelse

  Du kan dog også få udbetalt ikke brugte feriepenge, hvis de netto udgør mindre end 2.250 kr. (efter skat) og stammer fra den 5. ferieuge.

 • Jeg har skiftet job, hvad har jeg krav på af betaling, når jeg skal holde ferie?

  For at finde ud af hvad du har ret til, skal du have styr på reglerne om optjeningsår og ferieår:

  • Optjeningsåret følger kalenderåret (1. januar til 31. december).
  • Ferieåret starter det følgende år 1. maj og går til 30. april året efter.

  Din hidtidige arbejdsgiver skal betale feriepenge, 12 ½ %, af den løn du har optjent, og som du ikke har afviklet tilsvarende ferie for. 

  Eksempel
  Du har været ansat hos din tidligere arbejdsgiver i hele 2013. Du skifter job 1. august 2014, og har på det tidspunkt holdt tre ugers sommerferie. Du har altså to ugers ferie til gode i ferieåret 2014-2015.

  Din tidligere arbejdsgiver skal sørge for, at du har feriepenge til de to sidste ugers ferie.

  Din tidligere arbejdsgiver skal herudover betale 12 ½ % i feriepenge af din løn i 2014. Denne feriegodtgørelse kan du bruge i ferieåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

  Din tidligere arbejdsgiver skal indbetale dine feriepenge til FerieKonto eller være sikret af en feriekortordning hos en arbejdsgiverorganisation. Det betyder, at du enten skal have et feriebevis fra FerieKonto eller et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver.

  Hos din nye arbejdsgiver optjener du ret til ferie med løn 2,08 dag per måned du er ansat. I ferieåret 2014-2016 vil du derfor have krav på 10 dages ferie med løn fra din nye arbejdsgiver og 15 dage med feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver.

 • Min ugentlige arbejdstid er ændret - betyder det noget for min ferie?

  Stiger eller falder din ugentlige arbejdstid med mere end 20 %, da skal din løn under ferie justeres, så du under ferien får løn for det samme ugentlige timetal, som i optjeningsåret.

  Hvis du f.eks. har arbejdet 20 timer om ugen i optjeningsåret og er på fuld tid (37 timer) i ferieåret, så vil du kun få løn under ferie svarende til 20 timer pr. uge. Det er det samme den anden vej. Har du været ansat på 30 timer i optjeningsåret og er gået ned på 20 timer vil du have krav på betaling for 30 timer, når du holder ferie.

  Hvis din arbejdstid er ændret med 20 % eller mindre, da sker der ikke nogen justeringer i din løn, når du holder ferie.

  Er du ansat i en kommune eller i en region, afvikles altid ferietimer fastsat i forhold til hvor mange timer du arbejder pr. uge. Ved ændringer i dit timetal i såvel optjeningsår som ferieår foretages en justering af de optjente uafviklede ferietimer svarende til ændringen.

  Er du ansat inden for staten beregnes dit krav på løn under ferie ud fra din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i optjeningsåret.

 • Hvad er feriefridage/særlige feriedage?

  Feriefridage/særlige feriedage kaldes ofte for den 6 ferieuge. Feriefridage eller særlige feriedage har du krav på, hvis du er ansat hos en arbejdsgiver, der er dækket af en kollektiv overenskomst. Du vil i så fald typisk have ret til fem feriefridage/særlige feriedage med løn på et år.

  Ofte følger reglerne om feriefridage/særlige feriedage reglerne for ferie. Du kan se de præcise regler i din overenskomst.

  Selv om din virksomhed ikke har overenskomst, så kan du og dine kolleger godt aftale med din arbejdsgiver, at I har ret til 5 ekstra dages fri pr. år.

 • Hvilke helligdage har jeg ret til fri?

  Du har ret til fri 1. januar, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Hvis du er månedslønnet, holder du fri med løn.

  1. maj, grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag (24. dec.) og nytårsaftensdag (31. dec.) er ikke officielle helligdage eller fridage, hvor du har krav på at holde fri. Derfor afhænger det af din overenskomst eller kontrakt, om du har ret til fri. 

  Tvunget på juleferie?
  Er du hjemsendt på kollektiv ferie i julen fra dit arbejde, og har du brugt al din ferie, kan du have krav på løn fra din arbejdsgiver eller dagpenge fra a-kassen. Kontakt din lokale afdeling for at høre mere.

   

   

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme hjem fra ferie?

  Som arbejdstager er du forpligtet til at møde på arbejde. Hvis du bliver forhindret af forhold, som du ikke er herre over – voldsomt snefald, eller forsinket hjemrejse p.g.a stejke – så sørg for at informere din arbejdsgiver.

  Du har ikke ret til løn for de dage du ikke kommer på arbejde. Men hvis du indenfor rimelighedens grænser gør alt for at møde på arbejde – og det lykkes indenfor rimelig tid, så kan din arbejdsgiver næppe bortvise dig for at blive væk.

  Hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din TL-lokalafdeling.

 • Er der særlige ferieregler for elever?

  Erhvervsuddannelseslever i praktik har krav på ferie med løn, selv om de ikke har været ansat i optjeningsåret.

  Er elevens ansættelsesforhold startet før 1. juli, har eleven krav på 25 dages ferie med løn. Starter elevens ansættelsesforhold 1. juli eller senere, har eleven ret til 5 dages ferie med løn i forbindelse med, at virksomheden holder lukket i perioden fra den 1. oktober til den 30. april.

  Hvis eleven har optjent noget betalt ferie fra tidligere arbejdssted, skal den aktuelle arbejdsgiver kun supplere op.

  I de efterfølgende år (hele ferieår) efter ansættelsen er påbegyndt, har eleven ligeledes ret til 25 dages betalt ferie.

 • Hvordan undgår jeg stress i forbindelse med ferie?

  Flere og flere bukker under for stress efter sommerferien, fordi de ikke har slappet tilstrækkeligt af i deres ferie. Nedenfor kan du læse om, hvad du kan gøre før og efter din ferie for at minimere risikoen for stress.

  Tre gode råd før ferien:

  1. Sæt autosvar på din arbejdsmail et par dage inden din ferie starter
  2. Indtal en feriebesked på din telefonsvarer - husk at fortælle hvem man kan kontakte, hvis det haster
  3. Hold mindst tre ugers sammenhængende ferie

  Tre gode råd efter ferien

  1. Sæt tid af til opdatering på arbejdet - evt. sammen med en kollega
  2. Start med at løse de mest overskuelige opgaver
  3. Undgå overarbejde

  www.forebygstress.dk kan du læse meget mere om stress og forebyggelse af stress.

 • Beregn hvor mange feriepenge, du har til gode

  Her kan du beregne, hvor mange feriepenge du har til gode, hvis du har været ansat som funktionær, men nu er fratrådt.

  Beregn feriepenge

  Vær dog opmærksom på, at din arbejdsgiver i nogle situationer har mulighed for at varsle ferie i din opsigelsesperiode.

  Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokalafdeling.