Ferie

Reglerne for ferie og fridage.

Her får du svar på de mest almindelige spørgsmål om ferie og fridage.

 • Kan jeg blive kaldt på arbejde i ferien?

  Nej. ”Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes” som der står i Ferieloven.

  Men som i et ægteskab kan det betale sig at være fleksibel. Er det en god og fleksibel arbejdsplads – og er afbrydelsen ikke til voldsom gene – så kan du overveje det mod tildeling af en ny feriedag.

  Det er en individuel vurdering, og du er altid velkommen til at kontakte Teknisk Landsforbund og drøfte det med en af vores faglige konsulenter. Men i udgangspunktet er du i din gode ret til at sige nej til at afbryde din ferie for at arbejde.

  Din ferie anses først for startet på den første feriedag. Hvis det f.eks. er en mandag, så kan du godt blive kaldt på arbejde weekenden op til, hvis din kontrakt eller overenskomst giver mulighed for det.

 • Kan min chef udskyde min ferie?

  Kun i sjældne tilfælde kan din arbejdsgiver udskyde din ferie.

  I Ferieloven står: ” Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.”

  Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller Teknisk Landsforbund, hvis din chef vil udskyde din ferie. Vores faglige konsulenter kan hjælpe dig med vurdere, om det er ok.

  Men som i et ægteskab kan det betale sig at være fleksibel. Er det en god og fleksibel arbejdsplads – og er afbrydelsen ikke til voldsom gene – så kan du overveje det. Det er en individuel vurdering, og du er altid velkommen til at drøfte det med os.

  Bemærk, at din ferie først anses for startet på den første feriedag. Hvis det f.eks. er en mandag, så kan din chef godt udskyde din ferie helt frem mandag ved sædvanlig arbejdstids start.

 • Hvor meget ferie har jeg krav på?

  Efter ferieloven har du ret til fem ugers ferie (25 dage) i hvert ferieår.

  Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Den ferie du opsparer i ferieåret, kan du dog også bruge i de 4 måneder, der kommer efter ferieåret (frem til 31. december)

  Hovedferie
  Du har krav på, at tre uger af din ferie bliver placeret i tidsrummet fra 1. maj til 30. september (hovedferien). Du kan godt aftale med din arbejdsgiver, at din hovedferie placeres uden for denne periode. Du kan også aftale, at du deler din hovedferie.

  Øvrig ferie
  De to sidste uger (øvrig ferie) har du ret til at få som hele uger (2 x 1 uge). Du kan aftale, at de deles op. Arbejdsgiver har også mulighed for at dele dem op, hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt. Du kan aftale med din arbejdsgiver, hvornår øvrig ferie skal holdes. Det kan være både før og efter hovedferien.

  Placering af ferie
  Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår din ferie skal ligge, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der har retten til at bestemme.

  Feriefridage
  TL har i de kollektive overenskomster forhandlet sig frem til fem feriefridage/særlige feriedage. Er du ansat på en arbejdsplads, som er overenskomstdækket, har du derfor ud over de fem ugers ferie krav på fem feriefridage/særlige feriedage med løn: ”Selv om din virksomhed ikke har overenskomst, så kan du og dine kolleger godt aftale med din arbejdsgiver, at I har ret til 5 ekstra dages fri pr. år.”

 • Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil holde ferie?

  Du har krav på, at tre uger af din ferie (hovedferien) bliver lagt samlet i tidsrummet fra 1. maj til 30. september (hovedferieperioden). Du kan dog godt aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien lægges uden for dette tidsrum. Du kan også aftale, at hovedferien deles op. Dog skal mindst to uger holdes samlet.

  De sidste to ugers ferie (øvrig ferie) kan placeres både før og efter hovedferien. Du har som hovedregel ret til at få dem som hele uger (2 x 5 feriedage), men kan godt aftale at de deles op. Arbejdsgiveren har også ret til at dele dagene op, hvis det skyldes driftsmæssige forhold.

  Placering af ferie
  Udgangspunktet for placering af ferien er, at det skal ske ved aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver, eller holder virksomheden ferielukket, så kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie.

  Du har krav på at kende placeringen af din hovedferie tre måneder før, du skal holde den, og den øvrige ferie en måned før, du skal holde den.

  Har du skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver tage hensyn hertil ved planlægning af ferien.

  Feriefridage
  Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil du have ret til feriefridage/særlige feriedage. Det fremgår af din overenskomst, hvilke regler der gælder for placering af disse dage.

  I nogle overenskomster er det aftalt, at ferien beregnes i timer i stedet for i dage, det gælder blandt andet for det kommunale og regionale område.

 • Får jeg løn under ferie?

  Hvis du er månedslønnet funktionær, har du efter ferieloven krav på løn under ferie.

  Du optjener 2,08 dages betalt ferie pr måned du er ansat.

  Ferietillæg
  Du har også ret til ferietillæg, som er 1% af din løn i optjeningsåret.

  I nogle overenskomster har TL aftalt, at du skal have et større ferietillæg end 1%.

  Ferietillægget udbetales enten i forbindelse med, at du holder din ferie eller med ¾ ved udgangen af maj og ¼ ved udgangen af august.

  Ved jobskifte
  Når du skifter job, skal du have 12 ½ % i feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver. Feriepengene skal du have udbetalt efterhånden, som du holder ferie.

  Hvis du ikke er funktionær
  Er du ikke funktionær, har du ret til 12 ½ % i feriepenge af din løn i optjeningsåret.

  Ikke optjent ferie
  Du kan som udgangspunkt kun pålægges at holde ferie, hvis du har optjent betalt ferie.

  Selv om du ikke har haft arbejde i hele ferieåret, så har du altid krav på 25 dages ferie i ferieåret. Du får ikke betaling under den del af ferien, som du ikke har optjent.

 • Skal jeg holde min ferie, hvis jeg er syg?

  Hvis du bliver syg, før din ferie begynder, har du ikke pligt til at holde din aftalte ferie. Vælger du ikke at begynde din ferie, da skal du melde dig syg på samme måde, som du plejer. Du skal melde dig syg senest om morgenen den første feriedag.

  Bliver du rask i ferieperioden, da har du to valg: Enten holder du resten af ferien, eller du møder på arbejde i resten af den planlagte ferieperiode. Når du er rask, skal du med det samme meddele din arbejdsgiver, hvad du ønsker at gøre.

  Du har krav på erstatningsferie for de feriedage, som du ikke har holdt p.g.a. sygdom.

  Sygdom opstået under ferie
  Opstår sygdom under ferien, har du mulighed for at få erstatningsferie, hvis du opfylder visse betingelser:

  1. Du skal melde dig syg efter virksomhedens almindelige regler for sygemelding.
  2. Du skal fra dag 1 skaffe dig dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale for dokumentationen!
  3. Når du har været syg i 5 dage, kan du få erstatningsferie for sygedage ud over 5 dages sygdom.
  4. Når du bliver rask, meddeler du dette til arbejdsgiver. Du kan herefter vælge at holde resten af den oprindeligt aftalte ferie eller genoptage arbejdet.
  5. Kan erstatningsferien ikke holdes i ferieåret overføres den til næste ferieår.

  Bliver du syg under din ferie, er det under alle omstændigheder en god idé at kontakte Teknisk Landsforbund for yderligere vejledning.

  Hvis virksomheden holder ferielukket, er det vigtigt, at I har en aftale om, hvordan I skal give besked, hvis I bliver syge, og hvordan I kan raskmelde jer igen.

 • Må jeg gerne tage på ferie, mens jeg er sygemeldt?

  Afhængig af hvad du fejler, kan du godt tage på ferie, selv om du er sygemeldt. Vi anbefaler dog, at du kontakter Teknisk Landsforbund, inden du gør det.

  Afhængig af, hvad du fejler og hvor længe du er syg, kan det gå ud over dit ansættelsesforhold, hvis du tager på ferie midt i en sygeperiode.

  Er du syg i en længere periode (over 14 dage), skal du kontakte din kommune, inden du tager på ferie i udlandet.

 • Jeg har ikke fået holdt al min ferie - hvad sker der med resten?

  Som udgangspunkt kan du kun få udbetalt løn under ferie eller feriepenge, hvis du holder ferie.

  Hvis du har holdt 20 dages ferie og har ferie til overs, når du nærmer dig udløbet af ferieåret + de følgende 4 måneder (dvs. 31. december), så kan du aftale med din arbejdsgiver, at ikke afholdt ferie ud over 20 dage (4 uger) overføres. Hvis du ikke aftaler noget, så udbetales denne del automatisk.

  De første 20 dages ferie kan kun overføres, hvis du ikke har kunnet holde dem pga. en feriehindring. En feriehindring er:

  • Sygdom
  • Barsels- eller adoptionsorlov
  • Ophold i udlandet
  • Overgang til selvstændig
  • Værnepligt
  • Fængsel og tvangsanbringelse

  Ferie, der ikke overføres eller udbetales efter reglerne ovenfor, bliver indbetalt til Feriefonden. Hverken du eller din arbejdsgiver får altså glæde af pengene.

 • Jeg har skiftet job, hvad har jeg krav på af betaling, når jeg skal holde ferie?

  Når du fratræder dit arbejde, så indberetter din arbejdsgiver den ferie, som du har optjent, men ikke holdt hos ham, til feriepengeinfo.

  Hvis din arbejdsgiver ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, så indbetaler han også feriepengene.

  Når du bliver ansat hos en ny arbejdsgiver, så opsparer du 2,08 dages betalt ferie pr. måned, som du kan anvende.

  Men du kan også anvende den ferie, som du ikke fik holdt hos din tidligere arbejdsgiver. Du gør det ved at bede om feriepenge hos Feriepengeinfo.

 • Min ugentlige arbejdstid er ændret - betyder det noget for min ferie?

  Du har ret til 5 ugers ferie pr. år. Hvis du arbejder 5 dage om ugen giver det 25 dages ferie, hvis du arbejder 4 dage om ugen, giver det 20 dages ferie.

  Du afholder ferie med den arbejdstid, du havde, da du optjente ferien. Hvis du således har arbejdet 20 timer om ugen, da du opsparede en uges ferie, så får du kun løn for 20 timer om ugen, når du holder ferien, uanset at du på afholdelsestidspunktet er på fuld tid.

  Det omvendte gælder, hvis du går ned i tid.

 • Hvad er feriefridage/særlige feriedage?

  Feriefridage/særlige feriedage kaldes ofte for den 6 ferieuge. Feriefridage eller særlige feriedage har du krav på, hvis du er ansat hos en arbejdsgiver, der er dækket af en kollektiv overenskomst. Du vil i så fald typisk have ret til fem feriefridage/særlige feriedage med løn på et år.

  Ofte følger reglerne om feriefridage/særlige feriedage reglerne for ferie. Du kan se de præcise regler i din overenskomst.

  Selv om din virksomhed ikke har overenskomst, så kan du og dine kolleger godt aftale med din arbejdsgiver, at I har ret til 5 ekstra dages fri pr. år.

 • Hvilke helligdage har jeg ret til fri?

  Du har ret til fri 1. januar, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Hvis du er månedslønnet, holder du fri med løn.

  1. maj, grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag (24. dec.) og nytårsaftensdag (31. dec.) er ikke officielle helligdage eller fridage, hvor du har krav på at holde fri. Derfor afhænger det af din overenskomst eller kontrakt, om du har ret til fri. 

   

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme hjem fra ferie?

  Som arbejdstager er du forpligtet til at møde på arbejde. Hvis du bliver forhindret af forhold, som du ikke er herre over – voldsomt snefald, eller forsinket hjemrejse p.g.a stejke – så sørg for at informere din arbejdsgiver.

  Du har ikke ret til løn for de dage du ikke kommer på arbejde. Men hvis du indenfor rimelighedens grænser gør alt for at møde på arbejde – og det lykkes indenfor rimelig tid, så kan din arbejdsgiver næppe bortvise dig for at blive væk.

  Hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Teknisk Landsforbund.

 • Er der særlige ferieregler for elever?

  Erhvervsuddannelseslever i praktik har krav på ferie med løn, selv om de ikke har været ansat i optjeningsåret.

  Er dit ansættelsesforhold startet i perioden 1. september til 31. oktober har du som elev krav på 5 ugers betalt ferie i ferieåret.

  Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har du som elev ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

  Hvis du har optjent noget betalt ferie fra tidligere arbejdssted, skal den aktuelle arbejdsgiver kun supplere op.

  I de efterfølgende år (hele ferieår) efter ansættelsen er påbegyndt, har du ligeledes ret til 25 dages betalt ferie.

 • Hvordan undgår jeg stress i forbindelse med ferie?

  Flere og flere bukker under for stress efter sommerferien, fordi de ikke har slappet tilstrækkeligt af i deres ferie. Nedenfor kan du læse om, hvad du kan gøre før og efter din ferie for at minimere risikoen for stress.

  Tre gode råd før ferien:

  1. Sæt autosvar på din arbejdsmail et par dage inden din ferie starter
  2. Indtal en feriebesked på din telefonsvarer - husk at fortælle hvem man kan kontakte, hvis det haster
  3. Hold mindst tre ugers sammenhængende ferie

  Tre gode råd efter ferien

  1. Sæt tid af til opdatering på arbejdet - evt. sammen med en kollega
  2. Start med at løse de mest overskuelige opgaver
  3. Undgå overarbejde

  www.forebygstress.dk kan du læse meget mere om stress og forebyggelse af stress.

 • Kan jeg miste min ret til sommerferie?

  Du har først ret til at holde ferie, når du har optjent den.

  Din sommerferie er mindst 3 uger og den ligger til sidst i ferieåret. Det er derfor vigtigt, at du og din arbejdsgiver er opmærksomme på, at du når at opspare sommerferien, inden du skal holde den, herunder at du ikke holder så meget ferie inden, at du ikke kan få 3 ugers sommerferie.

  Særligt hvis du fratræder fra en arbejdsgiver i kalenderårets første halvdel, skal du holde øje med, at din arbejdsgiver ikke lægger så meget ferie i opsigelsesperioden, at du ikke kan nå at opspare sommerferien.

  Hvis du er i tvivl, så kontakt Teknisk Landsforbund.