Konkurs

TL har et særligt LG team, som består af specialister, der kan hjælpe, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs.

LG-teamet hjælper dig med at anmelde dine krav til Lønmodtagernes Garantifond.

Du kan kontakte LG teamet på Mit TL eller via din lokalafdeling.

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende konkurs.

 

 • Hvad skal jeg gøre, og hvad nu med mine udgifter?

  Hører du, at din arbejdsgiver er gået konkurs, anbefaler vi, at du omgående kontakter TL’s LG team for at få hjælp.

  Bliver din arbejdsgiver erklæret konkurs, vil du og dine kolleger - ofte samme dag eller dagen efter - blive orienteret af den advokat (kurator) som Skifteretten har udpeget som bestyrer af konkursboet. Advokaten vil oplyse om virksomhedens fortsatte drift, og som regel vil de ansatte blive sagt op. Kurators opgave er at afvikle eller sælge virksomheden på en sådan måde, at kreditorerne lider mindst muligt tab.

 • Skal jeg møde på arbejde?

  Ja, en funktionær må aldrig udeblive uden varsel fra arbejde.

  Du skal møde på arbejdet og afvente, at der bliver afsagt et konkursdekret i Skifteretten. Herefter udpeger retten en advokat (kurator), som tager stilling til, om han har brug for din arbejdskraft. Modtager du ingen meddelelse fra kurator, skal du møde på arbejde – men ikke udføre arbejde (lave ingenting).

  Hvis du bliver opsagt, har du som lønmodtager pligt til at begrænse dit tab og skal aktivt søge at få nyt job i opsigelsesperioden. Du skal derfor på din første arbejdsfrie dag sørge for at tilmelde dig som arbejdssøgende uden ydelse og oprette et CV på www.jobnet.dk.

  • Fritstilling

  Ofte tager kurator stilling allerede ved første orientering af medarbejderne og fritstiller hele eller en del af medarbejderstaben. Du får i reglen skriftlig besked om fritstilling. Bliver du fritstillet, kan du betragte ansættelsesforholdet som ophørt, og du skal tage anden beskæftigelse. Du har fortsat krav på tilgodehavende løn og løn for opsigelsesperioden. Kravet skal anmeldes overfor og udbetales af Lønmodtagernes Garantifond.

  • Hjemsendelse

  Kurator har 14 dage fra konkursdatoen til at tage stilling til, om han vil benytte din arbejdskraft. Han kan vælge at hjemsende dig, men du har pligt til at stå til rådighed i denne periode. Du kan ikke tage nyt permanent arbejde uden at sige op på normalt vis. Hvis du mangler at få forfalden løn betalt, kan afdelingen dog hjælpe dig med at rejse krav om betaling og eventuelt efterfølgende ophæve ansættelsesforholdet se herom nedenfor. Du skal som udgangspunkt have skriftlig besked om hjemsendelse.

  Beder kurator dig om at arbejde for konkursboet, skal du skriftligt kræve en bankgaranti for din løn. TL kan hjælpe dig med dette. Får du den garanti, er du forpligtet til at udføre arbejde for konkursboet på samme vilkår, som du var forpligtet i forhold til din hidtidige arbejdsgiver. Bankgarantien behøver ikke at være for hele måneder til funktionærer– men kan eksempelvis også være fra uge til uge. Får du ikke en bankgaranti - skal du alligevel møde på virksomheden, men ikke udføre arbejde (lave ingenting).

  Hvis du inden for en 14-dages periode skulle have udbetalt løn, men ikke får den, er det grov misligholdelse af dit ansættelsesforhold fra virksomhedens side. Det betyder, at du med et passende varsel (normalt 8-10 dage), og efter at du skriftligt har krævet at få din løn udbetalt, kan hæve ansættelsesforholdet. Den løn du har til gode samt løn for opsigelsesperioden, skal anmeldes overfor og vil blive udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. Kontakt altid Teknisk Landsforbund inden du foretager dig noget.

 • Kan jeg låne penge af TL?

  Ja, du kan låne penge af Teknisk Landsforbund, indtil du får udbetalt din tilgodehavende løn fra Lønmodtagernes Garantifond - dog kun hvis du ikke har fået andet arbejde, og du har været medlem af Teknisk Landsforbund i mindst 12 måneder inden konkursen. Lånet er rentefrit og kan udbetales for hele minimalerstatningsperioden, dvs. 3 måneder. Tilbagebetaling af lånet sker, når Lønmodtagernes Garantifond udbetaler din løn.

 • Hvordan anmelder jeg krav til LG?

  Når din arbejdsgiver er gået konkurs, og du har penge til gode, vil TL gerne hjælpe dig med at anmelde dit krav hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Du skal derfor kontakte TL eller via Mit TL  for at få vejledning om hvilke dokumenter du skal have klar, hvilke løndele, feriepenge, pension mv. du bør anmelde overfor LG samt nogle praktiske råd til anmeldelsen.

  Dine krav skal anmeldes overfor Lønmodtagernes Garantifond inden 4 måneder fra konkursdatoen, ellers kan Lønmodtagernes Garantifond afvise at betale.

 • Hvor meget løn får jeg dækket?

  På Borger.dk kan du læse om – Hvad betaler LG ved konkurs

  Lønmodtagernes Garantifond dækker krav, der vedrører manglende løn, pension, erstatning for løn i opsigelsesperioden, fritvalg og andre vederlag + feriegodtgørelse.

  Du kan maksimalt få udbetalt 160.000 kroner fra Lønmodtagernes Garantifond efter skat. Dog er feriepenge og fritvalgssaldo ikke omfattet af dette udbetalingsmaksimum

  Udlæg for arbejdsgiver f.eks. kørselsgodtgørelse, kan derimod ikke udbetales fra Lønmodtagernes Garantifond, men er et simpelt krav, der anmeldes i konkursboet blandt alle andre kreditorer. Hvis der er midler til det, vil dit tilgodehavende blive udbetalt, når konkursboet er endeligt gjort op, hvilket i nogle tilfælde kan vare meget lang tid.

  Erstatning for løn i opsigelsesperioden dækkes normalt kun, indtil lønmodtageren har fået andet arbejde. Har du eksempelvis et 6 måneders opsigelsesvarsel, og får nyt job i de to sidste måneder af opsigelsesvarslet, da trækker LG din løn fra det nye job fra i din erstatning. For funktionærer er der dog en særlig regel om, at erstatningen aldrig kan blive mindre end svarende til tre måneders løn – minimalerstatningen. Hvis man får job hurtigt, kan man således ende med at få dobbelt løn i en periode

  Skat
  Lønmodtagernes Garantifond beregner, hvilken løn du har krav på efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag efter følgende regler: Løn (for udført arbejde): Skatten beregnes med trækprocent og personligt skattefradrag. Erstatning (løn i opsigelsesperioden): Skatten beregnes med trækprocent uden personligt skattefradrag. Fratrædelsesgodtgørelse: Der trækkes ikke Arbejdsmarkedsbidrag og skat af de første 8.000 kr. Det resterende beløb beskattes fuldt ud som personlig indkomst. Feriepenge og ferietillæg v/ferie med løn: Skatten beregnes med trækprocent uden personligt skattefradrag. Lønmodtagernes Garantifond meddeler Skat, hvad der er udbetalt, og hvordan der er beregnet skat.

  Læs mere om LG’s beregning af skat.

 • Hvor mange feriepenge får jeg dækket?

  Feriegodtgørelse udbetales fra Lønmodtagernes Garantifond efter følgende regler.:

  For det forudgående optjeningsår (kalenderår): Lønmodtagernes Garantifond kan iflg. Ferieloven placere ferie i opsigelsesperioden, såfremt lønmodtageren fritstilles. En meddelelse om fritstilling anses for en meddelelse om, at ferie så vidt muligt afvikles i opsigelsesperioden, uanset om ferien tidligere er varslet eller ej, blot varslingsreglerne i ferieloven overholdes, dvs 3 måneder for hovedferie og 1 måned for øvrige feriedage fra fritstillingstidspunktet og indtil opsigelsesperiodens udløb. Evt. manglende ferietillæg (ferieloven= 1 %) udbetales af Lønmodtagernes Garantifond.

  For indeværende optjeningsår (kalenderår): Der udbetales feriegodtgørelse for hele året samt for opsigelsesperioden. Dog kun indtil datoen for eventuel ny beskæftigelse.

  Læs mere om LG’s beregning af feriepenge

 • Hvornår får jeg udbetalingen?

  Det er vigtigt at anmelde dine krav til LG så hurtigt som muligt. Herefter har LG en behandlingstid på ca. 6 uger. Du kan se den aktuelle sagsbehandlingstid her.

  Dit tilgodehavende udbetales i flere portioner. Første udbetaling kommer typisk efter 3 måneder og hvis din opsigelsesperiode er længere end 3 måneder, kommer anden udbetaling, når din opsigelsesperiode er udløbet.

  Grafisk overblik over forløbet 

 • Hvordan sender jeg dokumentation til LG?

  Udover selve anmeldelsen har LG brug for information i løbet af opsigelsesperioden. LG skal have dokumentation på din jobsøgning og evt. nyt job, når de skal udregne dit tilgodehavende. Disse dokumenter sender du til TL via MitTL, vi sender det videre til LG på dine vegne.

 • Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

  I forbindelse med rekonstruktion og konkurs, kan det ske, at virksomheden eller dele heraf bliver solgt/videreført af en ny ejer. Opstår denne situation, bør du altid kontakte Teknisk Landsforbund.

  Bliver virksomheden overdraget før konkursen, da bevarer du alle rettigheder i ansættelsesforholdet (herunder din anciennitet). Erhververen (din nye arbejdsgiver) skal betale din tilgodehavende løn, ferie mm.

  Hvis virksomheden bliver overdraget af konkursboet, da bevarer du alle rettigheder i ansættelsesforholdet (herunder din anciennitet). Lønmodtagernes Garantifond dækker dine krav frem til overdragelsen og erhververen dækker din løn, ferie mm. efter konkursen.

  Du skal være opmærksom på, at du godt kan være virksomhedsoverdraget selv om der ikke findes en formel kontrakt om overdragelse.

  Hvis du bliver tilbudt arbejde i en virksomhed, der skal lave det samme som din tidligere arbejdsgiver, da skal du kontakte din afdeling for at få vurderet, om der reelt er sket en virksomhedsoverdragelse.

 • Hvad er en rekonstruktion?

  Hører du, at din arbejdsgiver er gået i rekonstruktion, anbefaler vi, at du omgående tager kontakt til TL’s LG team for at få hjælp.

  Hvis en virksomhed får problemer med at klare sine betalinger, kan virksomheden eller de, som virksomheden skylder penge (kreditorerne), bede skifteretten om at tage virksomheden under rekonstruktion. Skifteretten beslutter, om betingelserne for at indlede en rekonstruktion er opfyldt.

  Herefter udvælger retten en rekonstruktør (ofte en advokat). Rekonstruktøren skal forsøge enten at få kreditorerne til at nedsætte deres gæld (tvangsakkord) eller sælge virksomheden. En rekonstruktion kan typisk tage op til 7 måneder, og i visse tilfælde kan den forlænges op til 1 år.

  En rekonstruktion betyder umiddelbart ikke noget for dit ansættelsesforhold. Du skal fortsætte dit arbejde hos arbejdsgiveren, og din løn skal udbetales til sædvanlig tid. Mangler du at få løn for tiden inden rekonstruktionen, kan arbejdsgiver nægte at udbetale denne, så længe rekonstruktionen er i kraft. Får du ikke din løn, skal du kontakte din afdeling.

  Hvis dit ansættelsesforhold er blevet ophævet på grund af arbejdsgivers misligholdelse (typisk manglende løn), da kan rekonstruktøren under visse betingelser genoprette ansættelsesforholdet i op til fire uger. Hvis det sker, skal du kontakte din afdeling.

  Hvis lønnen udbetales periodevis bagud, kan du, som det står i konkurslovens § 12 q, ”kræve, at skyldneren stiller betryggende sikkerhed for det til enhver tid først forfaldne vederlag”. Det betyder, at du kan kræve sikkerhed for, at din løn vil være til rådighed på det aftalte tidspunkt (normalt den sidste hverdag i måneden). Du skal fremsætte kravet skriftligt, og får du ikke inden 14 dage denne sikkerhed, kan du hæve arbejdsforholdet.

  Hvis du arbejder for virksomheden under rekonstruktionen, og virksomheden senere går konkurs, vil den løn, du har til gode, blive udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. Kontakt altid Teknisk Landsforbund inden du foretager dig noget, og få hjælp til at rejse krav om sikkerhedsstillelse mv.