Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten - en central person

Alle virksomheder skal arbejde med deres arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Men for at udvikle arbejdsmiljøet er det vigtigt, at de ansatte også er aktive. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er derfor en central person.

 • Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

  Alle ansatte - bortset fra arbejdsledere - kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Det betyder, at man som AMR godt kan dække flere faggrupper.

  For at blive valgt skal du have været et stykke tid i virksomheden. Hvor lang tid, du skal have været ansat, afhænger af, hvad der står i den overenskomst, der gælder inden for området. Det vil typisk være mellem 9 og 12 måneder.

  Er virksomheden ikke overenskomstdækket, følger man den overenskomst, der gælder for andre virksomheder inden for branchen.

 • Hvilke opgaver har arbejdsmiljørepræsentanten?

  Udvikle arbejdsmiljø
  Den vigtigste opgave for arbejdsmiljørepræsentanten er at arbejde med udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø. Det gælder både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet skal foregå i samarbejde med ledelsen. AMR skal derfor have en god kontakt både med sine kolleger og med ledelsen.

  Arbejdspladsvurdering - APV
  Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i den lovbestemte arbejdspladsvurdering (APV) i virksomheden eller i afdelingen.

  Ikke bare i gennemførelsen, men også i planlægning, tilrettelæggelse, opfølgning og ajourføring af APV'en. Det sidste er helt centralt, for APV er et vigtigt værktøj i det fremadrettede arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø.

  På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde vejledninger til APV tilpasset forskellige arbejdsområder - Se www.at.dk

  Sikre nødvendig oplæring
  Arbejdsmiljørepræsentanten skal holde øje med, at der ikke er forhold på arbejdspladsen, som gør, at kollegerne kan komme til skade. Du skal bl.a. være med til at sikre, at kollegerne får den oplæring og instruktion, der er nødvendig, for at de kan udføre deres arbejde uden at komme til skade.

  Kollegernes garant
  Arbejdsmiljørepræsentanten skal involveres, hvis der skal indføres ny teknologi eller programmer på virksomheden/i afdelingen.

  AMR skal også involveres, hvis virksomheden eller afdelingen udbygges eller flyttes. Eller hvis der ændres på den måde, arbejdet er organiseret.

  I alle tilfælde skal arbejdsmiljørepræsentanten være med i planlægningsfasen og være kollegernes garant for, at ændringerne ikke medfører et skadeligt arbejdsmiljø.

  Anmelde og følge op på arbejdsskader
  Arbejdsmiljørepræsentanten skal holde øje med, at arbejdsskader (f.eks. museskader) anmeldes, som de skal. Ved en arbejdsskade forstår man både ulykker og sygdomme, som skyldes forhold på arbejdspladsen. Sørg også for, at der bliver fulgt op på ændring af forhold, der har ført til arbejdsskader.

 • Hvordan er jeg beskyttet som arbejdsmiljørepræsentant?

  Særlig beskyttelse mod afskedigelse
  Som arbejdsmiljørepræsentant har du en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Det er den samme beskyttelse, som tillidsrepræsentanter har.

  For at se præcis hvordan du er beskyttet, skal du se i den overenskomst, der gælder for området. Du har dog kun den særlige beskyttelse, hvis arbejdsgiveren og din organisation har fået besked om, at du er valgt.

  Du skal derfor, så snart du er valgt, give arbejdsgiveren og din lokale afdeling besked

  Ulykkesforsikring for arbejdsmiljørepræsentanter
  Som arbejdsmiljørepræsentant i Teknisk Landsforbund er du dækket af en ulykkesforsikring. Den sikrer dig erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke, som medfører, at du får varige mén.

  Den sikrer også, at dine efterladte får udbetalt erstatning, hvis du dør som følge af et ulykkestilfælde.

  Lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter
  Du skal ikke have særlige kvalifikationer på forhånd for at blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden 3 måneder efter valget.

  Uddannelsen er nu på 3 dage. Herefter tilbydes 2 dages supplerende uddannelse indenfor det første år og 1½ dags uddannelse om året i den tid man er arbejdsmiljørepræsentant.

 • Hvordan skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres?

  Der stilles forskellige krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte virksomheder. Kravene er blandt andet afhængige af virksomhedens størrelse og den måde, den i øvrigt er organiseret på.

  Små virksomheder
  I virksomheder med 1-9 ansatte, skal der være direkte dialog mellem ansatte og arbejdsgiver. Hvis virksomheden har mellem 10-34 ansatte, skal der oprettes en egentlig organisering i et udvalg.

  Større virksomheder
  Virksomheder med over 34 ansatte skal organisere arbejdsmiljøarbejdet på 2 niveauer: En eller flere grupper varetager de daglige opgaver og et eller flere udvalg varetager de strategiske opgaver.

  I alle situationer skal der udarbejdes en årlig plan for arbejdsmiljøarbejdet.

  Sammenlægning af arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg
  Der er gode erfaringer med at lægge arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg sammen til udvalg, der så varetager begge områder. Ofte giver det en bedre koordinering. Kontakt din lokale TL-afdeling, hvis du vil vide mere om mulighederne. 

  Arbejdsmiljøudvalg
  Arbejdsmiljøudvalget, hvor et sådan findes, er ansvarlig for den overordnede planlægning og gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet.

  F.eks. er det i arbejdsmiljøudvalget, der udarbejdes principper og tidsplan for arbejdspladsvurderingen og forslag til eventuel supplerende uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne. 

  Arbejdsmiljøgruppen
  Arbejdsmiljøgruppen står for det daglige arbejdsmiljøarbejde i området. Det betyder bl.a., at det er arbejdsmiljøgruppen, der vurderer, om arbejdsmetoder, teknologi m.m. er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

  Det er også arbejdsmiljøgruppen der  vurderer, hvilken information, oplæring og uddannelse medarbejderne skal have for at kunne udføre deres arbejde sundt og sikkert.

  Du kan læse mere i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

 • Hvad kræver det af dig?

  Tillid fra dine kolleger til dig
  Du skal tænke på dig selv som ambassadør for dine kolleger. Det betyder, at det er vigtigt, at de oplever, at de kan have tillid til dig, og at de trygt kan komme til dig. Også når de har det svært. Mennesker er meget forskellige og påvirkes forskelligt af de forhold, de arbejder under.

  Alle har forskellige grænser
  Det betyder, at deres grænser kan være meget forskellige både fysisk og psykisk. Hvad der for eksempel for den ene kan være sjove smådrillerier, kan af en anden opfattes som chikane, der gør hverdagen tung og trist. Din opgave er at være med til at sikre, at jeres arbejdsplads er et godt sted at være for alle dine kolleger.

  Diplomat og samarbejde
  Det betyder også, at du skal være diplomat. Dit forhold til arbejdsgiveren skal så vidt muligt have karakter af samarbejde, hvor I - i fællesskab - skal sikre det gode arbejdsmiljø på virksomheden. Du kan få mere at vide om arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i din lokale TL-afdeling.

 • Hvor kan jeg læse mere?
 • Mød to arbejdsmiljørepræsentanter

  Læs hvad der driver to af TL's erfarne tillidsrepræsentanter, og hvad de får ud af det såvel personligt som fagligt.

  undefined

  Arbejdsmiljøet blev et fuldtidsjob

  "Jeg synes, det kunne være spændende at hjælpe andre, og jeg kan godt lide at have med mennesker at gøre."

  Iben Bruselius, teknisk designer, konstitueret arbejdsmiljøleder hos Roskilde Forsyning - Arbejdsmiljørepræsentant i 3 år 

   

  undefined

  Det bedste er at hjælpe

  "Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Det er en god afveksling i forhold til mit daglige arbejde med kemi og procesanlæg."

  Jette Sohl, research technician på Haldor Topsøe - Arbejdsmiljørepræsentant i sammenlagt 8 år

 • Er du registreret som arbejdsmiljørepræsentant hos TL?

  I TL vil vi gerne støtte dig i dit arbejde som AMR.

  Men for at vi kan støtte dig bedst muligt i arbejdsmiljøarbejdet, er vi nødt til at vide, at du er AMR.

  Hvis du ikke er registreret som AMR i TL endnu, så kontakt TL's medlemscenter.

  Vi vil gerne vide hvornår du er blevet valgt og for hvilken periode.